SLU-nyhet

Nya projekt inom Tillväxt Trädgård

Publicerad: 07 december 2016

Fem nya projekt har beviljats medel från Tillväxt Trädgårds Tillväxtfond vid styrgruppens möte i november 2016. Här följer en kort beskrivning av de nya projekten.

Gödsling i ekologiska krukodlade kulturer

Det råder brist på ekologiska krukväxter och krukodlade kryddväxter i Sverige. Större kunskap om hur näringstillgången fungerar kan leda till ökad produktion.

En anledning till bristen är att det är svårt att styra näringstillgången i små substratvolymer. Syftet med projektet är därför att studera hur näring, särskilt kväve, frigörs. Genom försök i både växthus och klimatkammare ska de faktorer som påverkar kvävemineraliseringen undersökas, till exempel temperatur, substratfuktighet och mikrobiologisk aktivitet.

Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter ökar i Sverige, Målet med projektet är en ökad produktion av krukodlade, ekologiskt certifierade produkter, med ett mervärde på marknaden och med i förlängningen ökad lönsamhet för branschen.

Projektet innebär ett nära samarbete mellan forskning och praktik och leds av Karl-Johan Bergstrand, SLU Alnarp i samarbete med Klara Löfkvist, JTI. Även trädgårdsmästare Bengt Jönsson, Lödde handelsträdgård är knuten till arbetet.

 Tillväxt för svensk sparrisproduktion

Sveriges sparrisareal har under de senaste tio åren fördubblats, liksom antalet företag. I dag odlas sparris på 155 hektar av 92 olika företag. Med höjd kunskapsnivå ökar förutsättningarna för en lönsam odling.

Trots ett stort intresse för svensk sparris är medelarealen och specialiseringsgraden låg och skörden knappt hälften av skördenivån i till exempel Tyskland. Projektets mål är att höja nivån, både när det gäller praktisk odling och rådgivning.

Det finns mycket kunskap att hämta från andra länder, bland annat om styrning av skördetid, näring, bevattning, växtskydd och specialhjälpmedel för att effektivisera arbetet. Ökad kunskap kan bidra till en positiv utveckling för den svenska sparrisodlingen och gynnar även forskning, utbildning och rådgivning.

Ansvarig för projektet är Victoria Tönnberg, HIR Skåne, i samarbete med Helena Karlén, SLU och svenska sparrisföretag.

Förstudie till en konceptutveckling av svenska perenner för svenska pollinerare

Det blir allt viktigare att gynna bin och humlor som pollinerare. Projektets mål är att skapa ett koncept för hur svenska perenner på ett positivt sätt kan påverka deras arbete i trädgården.

Behovet av att gynna pollinerarna ökar över hela världen och konsumenterna blir allt mer medvetna om hur viktigt det är att skapa en bra livsmiljö för dem.

Redan i dag finns information från många europeiska länder om hur trädgårdsväxter kan gynna pollinerarna. En väg är att skapa en gynnsam miljö genom växtvalet i trädgården. Informationen måste dock verifieras och utvärderas vetenskapligt, med hänsyn tagen till Sveriges geografiska läge, klimat och vilka pollinerare som finns i landet.

I en förstudie ska nu ett koncept utvecklas för svenska perenner, med skötselråd som gynnar svenska pollinerare.

Projektet leds av Klara Löfkvist, JTI i samarbete med Marie Wändel, Wändels kvalitetsperenner AB.

Regional handlingsplan för Västsverige

En regional handlingsplan ska samla och stärka trädgårdsnäringen och rådgivningsverksamheten i västra Götaland.

Projektet lägger även grunden till ett uthålligt nätverk genom Tillväxt Trädgård Väst – en nod till samarbetsorganisationen Tillväxt Trädgård.

Handlingsplanen ska användas i underlag för ansökningar och lokala upphandlingar, för att utveckla trädgårdsnäringen och rådgivningsverksamheten i området.

En nulägesanalys av trädgårdsnäringen i Västra Götaland, en behovsinventering samt intervjuer med producenter kommer att utgöra underlag för en workshop som arrangeras av Tillväxt Trädgård och Agroväst. Utifrån workshopens resultat formas sedan den regionala handlingsplanen.

Projektet drivs av Sofia Kämpe, Agroväst, i samarbete med Monica Andersson-Skall, Hushållningssällskapet Väst och Skaraborg.

 
Förlängd jordgubbssäsong genom produktionsplanering

Jordgubbssäsongen kan förlängas genom odling i tunnel, med flera planteringsomgångar. Frågan är vilka sorttyper som är lämpliga att kombinera och vilka odlingssystem som är mest optimala?

I tunnelodlingen kan jordgubbsplantorna odlas i substrat, antingen i permanenta bäddar på marken eller på bord, så kallad table top. Det finns i dag flera tänkbara kombinationer av odlingssystem och planttyper som kan användas men det är oklart hur kombinationerna inverkar på företagets ekonomi.

I projektet ska kunskap och forskning från andra länder sammanfattas, dessutom ska fyra odlingar följas under två år. Kostnader och skördedata kommer att samlas in och resultera i en analys där olika odlingssystem jämförs och utvärderas.

Projektet genomförs av Thilda Håkansson, HIR Skåne och Birgitta Svensson, SLU, med stöttning av LRF Trädgård/Bär.

Av Marianne Persson

För mer information kontakta verksamhetsledare Johan Ascard

Fakta:Kontaktinformation

Johan Ascard, Verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap/Enheten för samverkan och utveckling
johan.ascard@slu.se, 040-41 50 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se