SLU-nyhet

Anslag för miljövänligare lantbruk, lönsammare veteproduktion och minskat kväveläckage från utehöns

Publicerad: 15 december 2016

Stiftelsen Lantbruksforskning har delat ut projektpengar till Magdalena Bieroza, Karin Hamnér och Helena Aronsson för projekt om miljövänligare svenskt lantbruk, ökad lönsamhet i veteproduktionen och riskbedömning av kväveläckage från utehöns.

Sammanlagt får forskarna på institutionen drygt 7,5 millioner till de nya projekten.

Mot ett miljövänligt svenskt lantbruk

Svenska lantbrukare, myndigheter och forskare arbetar tillsammans mot miljökvalitetsmålet ingen övergödning genom att minska förlusterna av näringsämnen och sediment från jordbruksmark till vattendrag, sjöar och till Östersjön. Nu ska de långsiktiga effekterna på vattenkvaliteten utvärderas. Magdalena Bieroza kommer att genomföra den första omfattande utvärderingen i Sverige av effektiviteten i kedjan av fosfor- och sedimentbegränsande åtgärder vid vattendrag och i avrinningsområden. Projektet siktar till att öka medvetenheten och användningen av riskreducerande åtgärder av svenska bönder och flytta ett steg närmare miljövänligt svenskt jordbruk på lång sikt.

Effektivare kvävestrategi för höstvete

Kvävegödsling av höstvete kan bli effektivare och bidra till högre proteinhalt och lönsamhet. Karin Hamnér ska svara på frågor som: Hur sent i grödans utveckling kan vi tillföra kväve till vete och få ökad skörd eller proteinhalt? Kan vi öka kväveeffektiviteten med hjälp av sena givor? Hur mycket nederbörd eller fukt behövs för upplösning av olika gödselslag? Kunskap från projektet kommer att kunna tillämpas direkt i praktisk odling.

Hinder för utehöns ska undanröjas

Brist på kunskap leder till myndighetsbeslut som motverkar fjäderfäföretag som vill satsa på utevistelse för djuren. Helena Aronsson ska ta fram enkla riktlinjer för riskbedömning av växtnäringsläckage från rasthagar, identifiera delar av produktionen och tekniska lösningar som minskar fosforbelastningen och utvärdera hållbarhet, förmåga att binda fosfor och djurens komfort i relation till investeringskostnader av marktäckande material i rastfållor.