SLU-nyhet

Mycket biomassa med rätt skötsel

Publicerad: 19 maj 2016

Poppel och hybridasp ingår bland Populus-arterna och är bland de mest produktiva trädslagen i Sverige. Intresset för att odla dem har ökat på grund av politiska mål för att öka andelen förnybar energi och att öka andelen lövträdsarter i skogarna. I en ny avhandling från SLU har Rebecka Mc Carthy undersökt hur Populus-arter bäst etableras på skogsmark.

Populus-arter har visat sig vara potentiellt lönsamma, men för närvarande planteras de mest på nedlagd jordbruksmark. Det finns en brist på kunskap om hur Populus-arter kan etableras på skogsmark. Det saknas också kunskap om hur andra-generationer kan fastställas genom rot- och stubbskott, och om hanteringen av ungskog. Rebecka McCarthys avhandling fokuserar på dessa frågor.

Markegenskaperna är viktiga för en framgångsrik etablering av Populus-arter och faktorer som markens pH och fuktighet måste tas med i beräkningen. Det är viktigt att hålla borta konkurrerande ogräs och att modifiera mikroklimatet, inklusive markfuktighet, genom markberedning. – Min avhandling visar att den markberedningsmetod som är att föredra är högläggning, säger Rebecka Mc Carthy.

Hybridasp har i de flesta fall visat sig vara mer robust än andra Populus-arter, men poppel-plantor eller långa, icke rotade, sticklingar av poppel hade i stort sett samma grad av överlevnad och snabbare tillväxt på platser där markens pH var högre. Korta, icke rotade, poppel-sticklingar visade hög dödlighet på skogsmark. I vattenmättad jord hämmades poppel-sticklingarnas tillväxt och rötterna var ytliga. Detta berodde främst på avsaknad av kallus-rötter som initieras i botten av sticklingen.

Stubbskott hos poppel eller rotskott hos hybridasp kan användas framgångsrikt som föryngringsmetod i andra generationen. Hos poppeln krävs dock kloner som kan producera levande raka stubbskott och en av studierna i avhandlingen visade på variationer i denna förmåga. En andra generation av naturligt föryngrad hybridasp kan producera över 100000 rotskott per hektar, men om ingen tidig skötsel görs förloras biomassa genom självgallring.

– En avsevärd mängd biomassa kan skördas schematiskt genom korridorer eller kors-korridorer, vilket resulterar i ökad diameterutveckling hos hybridasp-rotskotten. En extra utglesning ökade ytterligare diametern på träden.

Jägmästare Rebecka Mc Carthy, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, försvarar sin avhandling "Establishment and Early Management of Populus Species in Southern Sweden " den 20 maj i Alnarp.

Kontakt:

Rebecka Mc Carthy
073-0472174


Kontaktinformation