SLU-nyhet

Åtta SLU-projekt får VR-bidrag till utvecklingsforskning

Publicerad: 07 december 2017

Av de ca 154 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2017–2021 går drygt 27 miljoner till SLU. Forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Nedan visas vilka forskare som fått bidrag, samt institutionstillhörighet, belopp och projekttitel.

Beviljade projektbidrag 2017

  • Kjell Göran Bostedt, Skogsekonomi, Umeå, 2 700 000 (Att undvika pastoralistparadoxen trots klimatförändringarna: En jämförande analys av olika system för markinnehav och deras betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara)
  • Åsa Fahlman, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 3 000 000 (Förbättrad övervakning av zoonoser hos asiatiska elefanter, apor och människor - One Health)
  • Laura Grenville-Briggs Didymus, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 3 300 000, (Mot en hållbar produktion av kakao i Västafrika: Molekylära och genetiska metoder som hjälpmedel för att studera kakaosjukdomar)
  • Sharon Hill, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 5 600 000 (Malariamyggan: riskbedömning från identifiering av den genetiska grunden bakom värdpreferens)
  • Ulrik Ilstedt, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 3 000 000 (Hur träd påverkar grundvattnet i Afrikas torra landskap)
  • Rodomiro Ortiz, Växtförädling, Alnarp, 5 600 000 (Genomisk förutsägelse att leverera värmetolerant vete till Senegalflodens avrinningsområde)
  • Salme Timmusk, Mykologi och växtpatologi, Uppsala, 3 000 000 (Integration av mikrobiom hos växter för att öka grödors kvalitet och effektiva vattenhushållning i Afrika söder om Sahara)

Beviljade nätverksbidrag: Swedish research links, 2017

  • Adam Pain, Stad och land, Uppsala, 1 170 000 (Förändringsprocesser i skogs- och jordbruk, småskaliga jordbrukares praktiker samt nya former av markförvaltning: etableringen av ett forskningssamarbete mellan Brasilien, Peru och Nepal)

Läs mer i Vetenskapsrådets nyhet


Kontaktinformation