SLU-nyhet

Nytt nummer av Biodiverse: Utrotningen

Publicerad: 20 december 2017

Minst 1 196 däggdjursarter är idag utrotningshotade. Det motsvarar en femtedel av alla arter av ryggradsdjur. Inget av de stora hoten mot arterna har avvärjts på globala skala. Tvärtom uppvisar alla en ökande trend, och nya hot har tillkommit.

Biotopförstörelse och överexploatering är de största hoten för landlevande respektive vattenlevande arter. Drivkrafterna bakom de direkta hoten kan framför allt kopplas till människans verksamheter, och de går från det lokala till det globala.

Årets sista nummer av Biodiverse ägnas helt åt utdöende och utrotning av arter. Torbjörn Ebenhard är gästredaktör, och skriver i sitt förord: ”Det är en dyster bild vi målar upp, men det är så här det ser ut – så illa ställt är det med artmångfalden idag. Det behövs framgångssagor som inger hopp, och praktiska redskap för förändring. Det är vad alla andra nummer av Biodiverse handlar om. För att handla på rätt sätt måste man dock först ha förstått problemet, och veta vad som behöver förändras. Syftet med detta nummer av Biodiverse är att visa upp problemet, när det gäller förlust av artmångfald. Trots högt satta politiska mål, nationellt och globalt, fortsätter förlusten av biologisk mångfald, på alla nivåer.”

Över 25 000 arter är listade som utrotningshotade i världen, och många av dem kommer att dö ut inom de närmaste århundradena, vilket kommer att höja utdöendetakten ytterligare. Många av de hotade arterna betraktas redan som dömda till undergång, därför att alltför litet av deras naturliga livsmiljöer återstår. De utgör alltså en global utdöendeskuld.

Många arter drabbas samtidigt av flera olika hot, som kan förstärka varandras effekter. Det gör det svårt att bedöma effekten av hoten. Havssköldpaddorna är ett exempel. De utsätts för allvarliga hot under alla faser av livscykeln, med resultatet att sex av de sju arterna är utrotningshotade. Den sjunde arten är sannolikt också hotad, men data saknas.

Artutrotningen kommer att ge allvarliga ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser för mänskligheten. Prognoserna för den framtida utvecklingen beror i hög grad på hur vi människor väljer att förvalta jordens resurser. Artiklarna i detta nummer av Biodiverse kan ses som en översikt över det senaste decenniets vetenskapliga litteratur om hotade arter. Tre av artiklarna finns även på engelska.

Väcker detta nummer av Biodiverse tankar? Skriv till oss och berätta! Biodiverse@slu.se

www.biodiverse.se


Kontaktinformation