SLU-nyhet

Mer funktionella kantzoner

Publicerad: 30 juni 2017

Skogforsk skriver om kantzoner, hur de ser ut och hur den kan med fördel användas.

"Skogen som växer närmast vattendrag fyller många funktioner för vattenlevande organismer. Skogen bidrar med föda via förna och insekter, skugga, död ved med mera. Även som livsmiljö för många landlevande växter och djur är kantzonerna viktiga. Att lämna en kantzon med skog vid avverkning kan därför minska skogsbrukets påverkan.

Den här studien ingår i ett projekt med syfte att bidra med kunskap för att optimera både ekonomisk och biologisk nytta av kantzoner längs vattendrag. Inom denna delstudie har omfattande stickprovsinventeringar gjorts av trädskikt, död ved, ståndortsegenskaper och naturvärden i transekter vinkelrät mot vattendrag i tre områden i södra, mellersta respektive norra Sverige.

Resultaten visade bland annat:

  • Det fanns mer björk, al och gran i den 5 meter breda zonen närmast vattendragen jämfört med två intilliggande zoner, 10 respektive 15 meter breda.
  • Stamvolymen för tall var lägst närmast vattendragen.
  • Inga tydliga effekter kopplat till det angränsande beståndets åldersklass kunde påvisas.
  • Som förväntat var marken blötast i zonen närmast vattendragen där det fanns mer björk, al och gran. 

Med en genomtänkt skötsel av den strandnära skogen kan man skapa mer funktionella kantzoner, bland annat genom att spara lövträd och buskar vid alla skötselåtgärder. Denna studie visar att det finns skillnader i skogens sammansättning som bör tas tillvara då man planerar skogsskötsel intill vattendrag, särskilt det större lövinslaget närmast vattendrag. En viktig praktisk fråga för skogsbruket att lösa är hur man vidarebefordrar information till kommande skötselåtgärder om var gränserna för kantzonerna går.

Läs hela nyheten "Skog längs små vattendrag – hur ser den ut", publicerad 27 juni.

Nyheten bygger på den vetenskapliga artikeln: Riparian forests along small streams on managed forest land in Sweden. Heureka har använts för att bland annat beräkna trädvolym.


Kontaktinformation

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84