SLU-nyhet

Myndighetssamarbete ska minska risker med PFAS

Publicerad: 01 juni 2017

Högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar problem i miljön och har bland annat förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. Med anledning av det behövs ett utökat samarbete mellan myndigheter och forskare. Drygt 30 myndigheter avser därför att utöka sina samarbeten, för att öka effekten av de resurser som läggs på att hantera problemen med högfluorerade ämnen.

Högfluorerade ämnen används i många olika produkter, till exempel i brandsläckningsskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika. Antalet användningsområden ökar och ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön. Många är dessutom vattenlösliga och rörliga i mark. De förorenar vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön. Förorening av sjöar och vattendrag kan även ge höga halter av PFAS i matfisk.

Regeringen har beslutat att inrätta en samordningsgrupp (SamTox) med sju myndighetschefer, som ska samverka för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda nya och möjliga kemikaliehot. Den ökande spridningen av högfluorerade ämnen är ett sådant kemikaliehot, och åtgärder kommer även att diskuteras i denna grupp.

Avsikten är att inom de medverkande myndigheternas respektive ansvars- och kompetensområden bidra till ett ökat samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. Det avser man att göra på följande sätt:

  • Man samarbetar och förbättrar den offentliga tillsynen. Vid behov tas tillsynsvägledning för PFAS fram.
  • Man driver på i frågor som handlar om PFAS. Vid behov tas regler och råd fram eller andra åtgärder vidtas – inom Sverige, i EU och på den internationella arenan.
  • Man bevakar vad som händer och ökar kommunikationen sinsemellan för att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn som handlar om PFAS.
  • Man utvecklar nätverk för att förbättra kommunikationen mellan myndigheter och andra viktiga aktörer.
  • Man inventerar och kartlägger bakgrundshalter, förorenade områden och andra platser där PFAS förekommer.
  • Man kartlägger befolkningens exponering för PFAS.
  • Man medverkar till att nya tekniker utvecklas och används för provtagning, analys, vattenrening och sanering av förorenade områden.
  • Man för dialog med berörda aktörer för att stimulera en frivillig utfasning av PFAS.
  • Man informerar aktivt allmänheten om PFAS och vad myndigheterna gör.

Bland de myndigheter och forskningsorganisationer som hittills har enats om samarbete kring PFAS finns Folkhälsomyndigheten, Formas, Göteborgs universitet, FMV, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna, MSB, Naturvårdsverket, SLU och Örebro universitet.