SLU-nyhet

SLU bygger forskningsinfrastruktur kring banbrytande projekt för ekologisk kompensation

Publicerad: 26 juni 2017

Sveriges hittills mest omfattande projekt kring ekologisk kompensation blir verklighet när Bolidens gruvverksamhet i Aitik i Norrbotten utvidgas. De ekologiska effekterna av kompensationsprojektet kommer att utvärderas vetenskapligt av forskare från SLU.

När Boliden utvidgar Aitikgruvan går ett skogsområde med mycket höga naturvärden förlorat. För att kompensera det kommer ett annat närliggande skogsområde att skyddas och det kommer att göras åtgärder för att kompensera den förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som sker. Boliden genomför kompensationsprojektet och huvudägare av kompensationsområdet är statens skogsägare Sveaskog. Till åtgärderna som kommer att utföras hör att flytta död ved, gynna lövträd, skada levande träd, anlägga naturvårdsbränder, friställa gamla grova träd och mycket annat.

- Aitikprojekt är unikt på grund av att det sker i så stor skala. Bland annat kommer närmare 1000 vedobjekt, alltså lågor och träd, att flyttas. Det ger oss unika möjligheter för både forskning och undervisning, säger forskningsledaren Jean-Michel Roberge, docent vid institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU.

Bättre beslutsunderlag

Jean-Michel Roberge berättar om den forskningsinfrastruktur som byggs upp för att utvärdera kompensationsprojektet. Bland annat har ett stort antal provytor för utläggning av död ved inventerats och kommer att följas upp löpande. Andra försök fokuserar på veteranisering av träd, det vill säga att skada träd för att snabba på åldrandeprocessen. Den kunskap som hämtas ur projektet kommer att leda till bättre beslutsunderlag för Boliden, men också för andra företag och verksamheter som är kan bli aktuella för att tillämpa ekologisk kompensation.

- Ett grundvillkor för kompensation är ju att det sker på vetenskaplig grund. Här kan SLU vara med och ta fram värdefull kunskap för framtiden, säger Jean-Michel Roberge.

Forskarteamet från SLU består av ett flertal forskare inom ekologi och specialister på både insekter, svampar och växter. De kommer att försöka svara på frågor som huruvida arter lockas till den flyttade veden, huruvida arterna som kommit i den döda veden kommer att överleva, sprida sig och etablera sig i det nya landskapet och hur lång tid förändringarna tar.

Inte bara ekologisk forskning?

Jean-Michel Roberge, som har jobbat tvärvetenskapligt inom Future Forests, hoppas att projektet också ska locka deltagare från andra forskningsdiscipliner.

-Vi välkomnar fler idéer om hur andra dimensioner än de ekologiska ska kunna studeras inom detta projekt, säger Jean-Michel Roberge. Hör av er med förslag!

Forskningsprojektet i Aitik presenterades under våren vid ett seminarium på Västerbotten på Grand samt vid ett seminarium på KSLA.

Fakta:

  • En mindre del av kompensationsområdet ägs av SLU medan merparten ägs av Sveaskog.
  • Området som tas i anspråk av Boliden är 376 hektar och består bland annat av skog med höga eller mycket höga naturvärden.
  • Kompensationsområdena, Sarkanenä-Leipipir och Snirra som valts ut är 840 hektar tydligt påverkad äldre skog med kontinuitet och med begränsade mängder död ved.

Projektet leds av Jean-Michel Roberge, SLU, som är forskare inom landskapsekologi och naturvårdsbiologi.

Från SLU medverkar också Mari Jönsson, Artdatabanken, Jörgen Rudolphi, Joakim Hjältén och Therese Löfroth, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Tomas Lundmark, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Ola Lindroos, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi och Torbjörn Josefsson, som är kopplad till både Institutionen för skogens ekologi och skötsel och Enetjärn Natur. Dessutom kommer en doktorandtjänst att finansieras av Boliden.


Kontaktinformation

Jean-Michel Roberge forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
jean-michel.roberge@slu.se, 090-786 83 59, 070-587 83 59