SLU-nyhet

Donation från Cronsteds till studie om halm som foder till hästar

Publicerad: 23 oktober 2018

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 340 000 kronor till en studie om halm som foder till hästar som en lösning i torkans spår, ledd av professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I år har den mycket svåra torkan orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa. Alternativa lösningar behövs i stället för hö och ensilage. Risken finns annars att hästar avlivas i år pga foderbristen.

En lösning skulle kunna vara att ge hästar halm. Rådgivningen rekommenderar generellt att man kan ge hästar halm, särskilt till feta hästar om man i övrigt har komponerat ihop en foderstat som fyller alla behov. Halm innehåller förhållandevis lite energi och ger hästarna tuggsysselsättning en längre tid än hö. Hästar som får större grovfodergivor uppvisar inte lika mycket frustration och aggression i samband med utfodring som hästar på mindre grovfodergivor. På så sätt bidrar halmutfodring till bättre djurvälfärd.

Det finns dock en dansk studie gjord i fält som antyder att hästar som fodras med halm har en ökad sannolikhet att få magsår. På grund av denna studie vill vissa foderföretag och en del europeiska forskare avråda från att använda halm till utfodring. Studien har dock stora begränsningar då uppgifter saknas om huruvida hästarna har fått i sig alla näringsämnen och angående kvaliteten på halmen. Från andra studier där man gjort hygienanalyser på halm som används i stallar, vet man att det är hög sannolikhet att halmen är ”dålig”, vilket kan förmodligen påverka magslemhinnan. I vissa europeiska länder undervisas veterinärstudenter om att halm ökar risken för kolik. I flera studier som försökt identifiera riskfaktorer för kolik har halm dock inte pekats ut som en riskfaktor. Uppfattningen kan komma från äldre litteratur. I svensk litteratur från andra världskriget nämns att halmfoderstater möjligen kan öka risken för kolik. Författaren nämner också att det kan bero på att tarmens rörelse försämrats som en följd av vitaminbrist orsakad av en icke komplett foderstat.

Studien kommer att starta under 2018 så att resultaten kan finnas tillgängliga senare i vinter. Den görs i samarbete med SLU:s djursjukhus och kan vara viktig för hästar som annars riskerar att avlivas pga foderbrist. En grupp hästar (islänningar/russtyp) utfodras med två foderstater, en där en stor del av energin kommer från (bra) halm och en där halm inte ingår (samma näringsinnehåll i båda). Magslemhinnan studeras efter 2–3 veckor med gastroskopi. Tarmaktivitet (ljud) dokumenteras och träcken analyseras på sitt vatteninnehåll och pH. Mätningarna kan ge en grov fingervisning om avsevärda förändringar sker i tarmmiljön.

– SLU är mycket tacksamt för den generösa gåvan och den snabba hanteringen av gåvan. Detta möjliggör att konkreta råd angående utfodring med halm kommer att kunna ges redan denna vinter och det kan förhoppningsvis leda till god välfärd och hälsa hos hästar trots årets svåra läge, säger Christine Jakobsson, SLU.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06

Sara Ringmark, fakultetshandläggare forskarutbildning
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
sara.ringmark@slu.se, 018-67 14 22, 0725128868

Caroline Lippman
Sekreterare för Marie-Claire Cronstedts Stiftelse
Telefon: 08-20 22 40
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com