SLU-nyhet

Användning av matavfall för produktion av ny mat – ett kretslopp i staden

Publicerad: 20 november 2018

Forskargruppen Hortikulturell Produktionsfysiologi har fått finansiering från FORMAS för ett projekt kring maten och konsumenten i en cirkulär och innovativ livsmedelskedja. Projektet är treårigt och sker i samarbete mellan institutionen för biosystem och teknologi och institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU i Alnarp, och institutionen för vatten och miljö vid SLU i Ultuna samt Lunds tekniska högskola.

Vår avfallshantering utvecklas och i de nya källsorterande systemen hålls i många fall matavfallet separat från övrigt avfall och rötas för att ge en biogasproduktion. Efter rötningen finns en restfraktion med hög halt av näringsämnen kvar som kan certifieras som biogödsel.

Detta är en flytande produkt med hög halt av vatten och transport ut ur staden för att använda produkten för jordbruksproduktion på åkern är inte optimalt ur ett miljöperspektiv.

Parallellt finns det hos både allmänheten och myndigheter finns ett stort intresse för matproduktion i staden, och förhoppningar om att skapa en ökad hållbarhet och en ökad livsmedelsproduktion genom detta. I den diskussion och utveckling som sker ligger mycket lite fokus på hur växtnäring, som är en grundförutsättning för produktionen, ska föras in.

I det beviljade projekt kommer forskargruppen att titta på möjligheter, risker och intresse för produktion av grönsaker och svamp, i ett integrerat system lämpligt för urban produktion, baserat på det rötade matavfallet som produceras i de nya reningsverken.

Detta är ett komplext område som innebär en samhällsförändring mot ett nytt, och kortare näringskretslopp och forskning måste initieras både kring biologiska och samhällsrelaterade faktorer. I projektet kommer därför forskare kring livsmedelsproduktion, växtnäring, konsumentbeteende, miljövetenskap att arbeta tillsammans för att utveckla området.

Projektgruppen på BT. Karl-Johan Bergstrand, Håkan Asp och Malin Hultberg.


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74