SLU-nyhet

Kan ekologisk mat minska risken för cancer?

Publicerad: 08 november 2018
butik-istock.jpg

En stor fransk studie, publicerat i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine, har undersökt om preferensen av ekologisk mat har en koppling till en lägre cancerrisk. Resultaten visar att risken att insjukna i cancer inom uppföljningstiden var ungefär en fjärdedel lägre för den gruppen som rapporterade störst andel ekologisk mat i sin kost, jämfört med de som rapporterade minst.

Artikeln är baserad på studien Nutrinet-Santé, där frivilliga deltagare följs under lång tid och rapporterar matvanor och hälsa tillsammans med många andra faktorer. För det aktuella delarbetet utvärderades kosten och cancerfall för 68946 deltagare under i genomsnitt 4,6 år. 78 procent av deltagarna var kvinnor och genomsnittsåldern i början av studien var 44,2 år. Sammanlagt identifierades 1340 cancerfall, vilket motsvarar ungefär 194 cancerfall per 10000 deltagare under studieperioden.

Preferens av ekologisk mat beräknades som summan av 16 produktgrupper. Val av ekologiska produkter "för det mesta" för en produktkategori gav 2 poäng, "ibland" 1 poäng, och "aldrig" 0 poäng. Detta resulterade i en "ekopoäng" mellan 0 och 32 poäng. Studiedeltagarna delades för den aktuella artikeln in i fyra ungefär lika stora grupper, där grupp 1 utgjordes av de med lägst "ekopoäng" och grupp 4 de med högst poäng. Deltagare i grupp 4 skilde sig från deltagare i grupp 1 i många avseenden, exempelvis genom i genomsnitt högre ålder, högre inkomst, högre utbildning, lägre alkoholintag, mindre fysisk aktivitet och lägre intag av rött och processat kött.

Med hänsyn tagen till alla dessa skillnader i livsstil, kost och socioekonomiska faktorer så återstod en 25 procent lägre risk att insjukna i cancer under studieperioden för grupp 4 jämfört med grupp 1. Men denna riskminskning gällde inte alla former av cancer utan speciellt bröstcancer efter menopausen och lymfom inklusive non-Hodgkin lymfom. Studien undersöker inte vad som skulle kunna orsaka den observerade lägre cancerrisken hos de som föredrog ekologisk mat i hög utsträckning, men diskuterar att lägre halter av bekämpningsmedelsrester i ekologisk mat kan ligga bakom. Non-Hodgkin lymfom har tidigare kopplats till bland annat glyfosatexponering hos yrkesverksamma.

Författarna diskuterar även att studiens resultat i viss mån står i motsats till en tidigare brittisk studie där 620 000 medelålders kvinnor följdes under nio år och som inte hittade en minskning av den totala risken för att utveckla cancer bland de som föredrog ekologisk mat. Däremot hittade även denna studie en lägre risk för non-Hodgkin lymfom.

Författarna drar slutsatsen att om fynden bekräftas i andra studier, så skulle ekologisk mat kunna vara en lovande förebyggande strategi mot cancer.

Kommentarer kring resultaten

Samtidigt med den aktuella studien publicerade tidskriften en inbjuden kommentar. I denna diskuterar tre forskare från Harvard, som inte har varit inblandat i själva studien, styrkor och begränsningar i studien. En begränsning utgör det faktum att andelen ekologisk mat i kosten är självrapporterad av deltagarna utan att frågeformuläret har blivit validerat. Det är exempelvis möjligt att deltagare med annars positiva beteenden ur hälsosynpunkt överrapporterar hur mycket ekologisk mat de äter, vilket skulle kunna leda till felaktiga fynd. Kommentarens författare ifrågasätter även om självrapporterad konsumtion av ekologisk mat är ett tillräckligt bra mått för exponering för bekämpningsmedel.

Sammanfattningsvis menar kommentarens författare att det fortfarande är osäkert om det finns en koppling mellan konsumtion av ekologisk mat och risken att utveckla cancer. Men den observerade riskminskningen för non-Hodgkin lymfom motiverar fortsatta studier och utveckling av verktyg för att uppskatta andelen ekologisk mat i kosten mer tillförlitligt. Författarna menar även att baserat på dagens kunskap är så är det viktigt att fokusera på etablerade risk-och skyddsfaktorer för att förebygga cancer. Exempelvis är det viktigt att äta mycket frukt och grönt, oavsett om det är ekologisk eller konventionellt.

Axel Mie

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se