SLU-nyhet

Nysatsningar inom program Skog

Publicerad: 13 november 2018
Markfuktskarta. Bild: William Lidberg, SLU

Smartare analysmetoder och kartering av skogens beståndsstruktur är två nya utvecklingsprojekt inom miljöanalysprogram Skog. Dessa projekt tillsammans med tre andra prioriterades i en intern utlysning av miljöanalysmedel vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

Två av de beviljade projekten kommer att nyttja de stora datamängder som samlas in via den nationella laserskanningen. Projektet Effektivisering av maskininlärning för markfuktskartor kommer att utveckla en ny metod för att bearbeta stora mängder data. Metoden kommer att användas för att ta fram förbättrade vattenkartor, vilka är ett viktigt underlag för att undvika körskador i skogsbruket.

Skogsfakulteten beviljar också medel till ett utvecklingsprojekt om hur 3D-data från laserskanning kan användas för att ta fram heltäckande data om luckor och åldersspridning i skogen. På sikt kan detta leda till bättre heltäckande kartor som skulle kunna användas som underlag för skogliga naturvärdesinventeringar.

– Kartan skulle kunna visa var det finns goda förutsättningar att hitta hotade arter och värdefulla habitat, och kan användas för att prioritera vilka områden som behöver besökas i fält, säger Anna-Lena Axelsson, koordinator för miljöanalysprogram Skog.

De olika projektförslagen har diskuterats med handläggare och experter från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

– Denna typ av interna utlysningar är ett bra tillfälle till dialog och samordning. Vi får värdefulla synpunkter och information från myndigheterna, och de får bättre koll på SLU:s verksamhet, säger Anna-Lena Axelsson.

Titlar och kontaktpersoner till samtliga projekt som beviljats utvecklingsmedel finns under Fakta.

Fakta:

Projekt som beviljats utvecklingsmedel

Effektivisering av maskininlärning för markfuktskartor. Kontakt: William Lidberg

Kartering av beståndsheterogenitet från 3D fjärranalys. Kontakt: Eva Lindberg

Globala analyser av kantzoner längs boreala vattendrag. Kontakt: Lenka Kuglerova

Interaktiv webbapplikation för DNA-baserad svampinventering från skogsmark. Kontakt: Anders Dahlberg

Pollen Identification revisited: stable isotope and DNA-barcoding uses! Kontakt: Linah Ababneh

Pågående verksamhet som också får medel

Stöd beviljas även till pågående verksamhet, bland annat:

Produktion av ny version av SLU Skogskarta, som är en heltäckande nationell kartprodukt som nyttjas av många olika aktörer inom skogs- och naturvårdssektorn. Kontakt: Mats Nilsson

Fortsatt stöd för markprovtagning i fjällskog inom ramen för Markinventeringen. Data används bland annat inom Sveriges internationella klimatrapportering. Kontakt: Johan Stendahl

 


Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71      

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se