SLU-nyhet

Artfakta wanted 2018

Publicerad: 21 februari 2018

Inför framtagandet av rödlista 2020 efterlyser ArtDatabanken data från organisationer, forskare och kunniga privatpersoner.

Under 2018 inleder ArtDatabanken det stora arbetet med att ta fram 2020 års rödlista för hotade arter. De preliminära bedömningarna planeras vara färdiga tidigt under 2019. ArtDatabanken tar fram rödlistan i samarbete med drygt 100 experter i 14 olika kommittéer en för varje organismgrupp som bedöms.

Rapportering på Artportalen, dels av myndigheter, men inte minst av kunniga privatpersoner har under 2000-talet utvecklats till en mycket viktig källa för svensk naturvård när tillståndet för svensk natur och dess arter ska utvärderas. Utbredningsområdenas storlek, arternas vanlighet och livsmiljöer kan till stor del uttolkas med denna typ av data.

ArtDatabanken ber nu alla som har artdata (observationer av olika slag) att lägga in dessa på Artportalen under första halvåret 2018, för att vi ska få en rättvisande bild av tillståndet i svensk natur, samt ett prioriteringsunderlag för hur Sveriges naturvårdsmedel ska satsas. Vi vet att många personer och organisationer har värdefulla uppgifter men kanske inte har haft tid att rapportera in dessa.

Nu är rätta tillfället om du eller ni vill hjälpa svensk naturvård framåt!

Både äldre och nyare uppgifter är av stort intresse för ArtDatabanken. Kanske det även finns kända populationer av intressanta arter nära där du bor som behöver återbesök 2018?

Praktmåneblomflugan är en av Sveriges mer sällsynta och hotade blomflugearter. Den är främst knuten till kalkhaltiga, torra och kustnära öppna marker med spenört. Arten har ej återfunnits på äldre fyndlokaler i Skåne och Östergötland. Bör eftersökas på lämpliga lokaler med spenört längs Östersjökusten.

Utbredningskartor för praktmånblomfluga. En av många arter för vilka vi inte känner till hela utbredningsområdet idag. Kartan till vänster visar länsvis förekomst och status baserat på sammanställningar och bedömningar gjorda utifrån fynd. Kartan till höger visar fynd registrerade i Artportalen.


Kontaktpersoner är ArtDatabankens organismgruppsansvariga. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om fynduppgifter, rödlistan i stort eller en särskild organismgrupp.


Kontaktinformation

Alger, Christina Halling, 018-67 12 10
Fjärilar, Karin Ahrné, 018-67 26 83
Havslevande ryggradslösa djur och fiskar, Kerstin Mo, 018-67 26 52
Kärlväxter, Sebastian Sundberg, 018-67 22 23
Lavar, Göran Thor, 018-67 24 19
Mossor, Tomas Hallingbäck, 018-67 24 67
Ryggradsdjur utom fisk, Henrik Thurfjell, 018-67 26 17
Skalbaggar, Håkan Ljungberg, 018-67 25 92
Steklar, Artur Larsson, 018-67 22 18
Svampar, Elisabet Ottosson, 018-67 27 45
Sötvattenslevande ryggradslösa djur, fiskar samt landsnäckor, Ulf Bjelke, 018-67 26 14
Tvåvingar, spindeldjur, övriga leddjur, Jonas Sandström, 018-67 25 47

Projektledare för rödlista 2020, Wenche Eide, 018-67 24 95
Koordinator för validering av fynduppgifter på Artportalen, Pavel Bina, 018-67 34 06