SLU-nyhet

Hur kan vi skydda oss mot nya epidemier?

Publicerad: 01 februari 2018

Utan bättre samarbete och förankring av smittskyddsplaner på global och lokal nivå kommer vi även i framtiden ha svårt att skydda oss mot epidemier, så det är viktigt att agera innan det händer.

Detta är ett av budskapen i en ny rapport som sammanfattar diskussionerna från höstens Uppsala Health Summit på temat Tackling Infectious Disease Threats; Prevent, Detect and Respond with a One Health Approach.

Trots stora framsteg för hälsotillståndet i världen fortsätter infektionssjukdomar att utgöra ett stort hot. 75 procent av alla nya sjukdomar är zoonotiska, alltså sjukdomar som kan smitta mellan människa och djur.

– Många av de farligaste smittorna korsar ständigt artbarriärer. Dessutom har vårt moderna resande och handeln röjt undan naturliga geografiska hinder. Nyckeln till att hantera många hot mot hälsan är att human- och veterinärmedicinen, samt närliggande discipliner, måste arbeta mycket närmare varandra, säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA, som är en av Uppsala Health Summits partner.

På toppmötet Uppsala Health Summit träffades 180 experter från 29 länder för att diskutera hur veterinärer, folkhälsoexperter, läkare, biologer, ekologer och samhällsvetare kan bli bättre på att analysera behov och planera och utvärdera insatser tillsammans, i ett s.k One Health-perspektiv som utgår ifrån att människors och djurs hälsa är nära sammanflätade. Bland annat konstaterade man att det är under perioder av relativt lugn som viktiga samarbeten måste etableras och underhållas för att kunna mobiliseras och fungera effektivt vid infektionsutbrott.

Ebolautbrottet i Västafrika 2014 visade vikten av att engagera lokalsamhällen i ett tidigt skede och utveckla insatser i nära samarbete med dem för att bygga på strukturer och traditioner som redan finns. Ett land eller lokalsamhälle med god beredskap att hantera vanliga sjukdomar som malaria och tuberkulos är väsentligen bättre rustat för att även hantera nya och plötsliga infektionsutbrott.

Slutsatserna från två dagars intensiva diskussioner i sju olika workshops, har nu sammanställts i Uppsala Health Summit’s Post-Conference Report 2017, som nu publiceras.

Några rekommendationer som lyfts fram i rapporten är:

  • Utveckla fungerande samarbeten under lugnare perioder och underhåll dessa, ta tillvara lokala befintliga strukturer.
  • Utveckla möjligheterna att samverka kring Big Data för att bättre förstå spridning samt planera och stödja utvecklingen för bättre och mer tillgänglig diagnostik.
  • Utveckla nytänkande kring finansieringsmekanismer som stöder innovation.
    Verka för att beslutsfattare tar de hållbara utvecklingsmålen på stort allvar.
  • Utveckla förståelsen för hur vi alla kan bidra till att minska hoten genom att värna vår miljö och djurens och människors hälsa.

Ämnen som diskuterades under mötet var zoonotiska sjukdomar i djurbesättningar, lokalsamhällens motståndskraft mot infektionsutbrott, effektiv diagnostik, säkra vacciner och läkemedel, innovationer och Big Data, policy och riktlinjer, rätt prioriteringar samt livsmedelssäkerhet med hjälp av modern DNA-teknik.

Rapporten finns att beställa via info@uppsalahealthsummit.se eller ladda ner på Uppsala Health Summits webbplats www.uppsalahealthsummit.se

Uppsala Health Summit 2017 arrangerades av Uppsala universitet,  SLU, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, SVA, Region Uppsala, Uppsala Monitoring Centre, Forte, Uppsala kommun och nätverket Världsklass Uppsala.


Kontaktinformation