SLU-nyhet

Svampars samspel i odlingssystemet kan nyttjas för friskare växter

Publicerad: 03 april 2018

Hanna Friberg höll sin docentföreläsning med titeln ”Svampars samspel i odlingssystemet kan nyttjas för friskare växter” den 7:e mars. I föreläsningen berättade Hanna om sin forskning kring varierad växtföljd och markmikroflora.

Inom integrerat växtskydd kombineras förebyggande och direkta åtgärder för att uppnå en långsiktigt hållbar växtproduktion. Odlingssystemets utformning spelar en central roll och kan i bästa fall bidra både till att minska växtpatogeners förekomst och till att stimulera naturligt förekommande biologiska bekämpningsorganismer. De senare motverkar utvecklingen av växtsjukdomar.

En varierad växtföljd ger mindre växtsjukdomar

Ett exempel på en åtgärd med sådan dubbel nytta är en varierad växtföljd, där närbesläktade grödor inte odlas alltför ofta på samma plats. Det gör att överlevnad och uppförökning av ett flertal patogena svampar försvåras samtidigt som marklevande organismer som bidrar till friska växter kan stimuleras.

Det finns också exempel på åtgärder där de två nyttorna står i konflikt med varandra. Minskad jordbearbetning stimulerar till exempel ett flertal nyttiga markorganismer, men riskerar att gynna vissa växtpatogener. För att dra nytta av de gynnsamma effekterna är det därför viktigt att kombinera minskad jordbearbetning med andra åtgärder som motverkar risken för negativa effekter.

Ett hållbart system med en aktiv markmikroflora

Det finns också exempel där det på grund av ekonomiska eller miljömässiga skäl uppstår svårigheter. Inom vissa specialiserade produktionsinriktningar, till exempel för ekologisk växthusodlad tomat, är det av praktiska och ekonomiska orsaker svårt att variera växtföljden på ett bra sätt. Då måste man hitta andra lösningar för att få hållbarhet i systemet. Eftersom flera viktiga skadegörare på tomat är konkurrenssvaga kan åtgärder som gynnar en aktiv markmikroflora vara till hjälp.

– I min forskning arbetar jag för en bättre förståelse av hur olika typer av organismer reagerar på åtgärder inom jordbruket, och hur den kunskapen kan användas för att förbättra förutsättningarna för friska grödor. Jag har särskilt inriktat mig på svampar, som är en viktig organismgrupp i sammanhanget eftersom den inrymmer både allvarliga växtpatogener och arter som motverkar sjukdomar, sa Hanna Friberg.

Odlingssystemets ekologiska samspel med svampar

I sin föreläsning visade Hanna olika exempel på hur odlingssystemet påverkar ekologiska samspel med svampar, och hur det i sin tur påverkar grödan.

– Med sådan kunskap som bas kan odlingssystemet anpassas för att stimulera specifika nyttoorganismer, eller för att bygga upp en artrik och aktiv biologisk miljö som mildrar problemen med sjukdomar på växter, avslutade Hanna.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se