SLU-nyhet

Hur står det till med Sveriges skogar?

Publicerad: 23 maj 2018

Virkesförrådet fortsätter att öka. Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU idag publicerar. Den beskriver både dagens tillstånd och förändringar i de svenska skogarna.

Skogen berör många och debatten i media om den är ständigt aktuell. Skogen är en viktig resurs såväl för skogsindustrin som i omställningen till en bioekonomi. Samtidigt spelar den en central roll i bevarandet av den biologiska mångfalden och den levererar viktiga ekosystemtjänster.

– Tillförlitliga och oberoende data är centralt för att vi ska kunna föra en faktabaserad debatt om skogens tillstånd, säger Jonas Fridman, som är programchef vid Riksskogstaxeringen. Via en stickprovsinventering har Riksskogstaxeringen samlat in data om de svenska skogarna i snart 100 år, vilket ger ett utmärkt underlag för planering, uppföljning och utvärdering av skogs-, miljö- och energipolitiken.

Den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen visar att volymen skog stadigt ökar, då tillväxten är högre än avverkningen och den naturliga avgången. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till drygt 3,5 miljarder skogskubikmeter, varav 3,2 miljarder på den produktiva skogsmark som inte är formellt skyddad.

– Förrådsökningen under de senaste knappt 100 åren beror inte på en ökad areal skogsmark utan på att skogen förtätats med såväl fler som större träd, förklarar Per Nilsson, som är redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen. Under de senaste 25 åren ser vi även en ökning i antalet grova träd, mängden död ved samt arealen gammal skog.

I ett längre perspektiv är arealen gammal skog dock fortfarande långt under nivåerna för snart 100 år sedan. Mängden hård död ved och antalet grova träd är dock långt högre idag jämfört med på 1920-talet.

– Botanisera gärna vidare i våra tidsserier från 1920-talet fram till idag – som från och med i år finns tillgängliga i vår statistikdatabas, säger Per Nilsson.

En tillförlitlig informationskälla

I dagens debatt om skogen och dess brukande är tillgången till faktaunderlag av hög kvalitet avgörande. Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering byggd på vetenskapliga metoder och utförs årligen av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Riksskogstaxeringen har utförts sedan 1923 och tillsammans med våra grannländer Norge och Finland, vars motsvarigheter till Riksskogstaxeringen också påbörjades för knappt 100 år sedan, besitter vi världsunika tidsserier över skogens utveckling i respektive land.

– För att kontinuerligt kunna leverera tillförlitlig, relevant och aktuell skoglig statistik ägnas en stor del av vårt arbete åt att kvalitetssäkra och löpande förbättra inventeringen, exempelvis genom att öka personalens kompetens samt att utveckla design- och inventeringsmetodik, berättar Jonas Fridman.

I årets utgåva av Skogsdata presenteras ett temaavsnitt som beskriver Riksskogsskogstaxeringens kvalitetssäkringsarbete. En samlad bedömning ger vid handen att Riksskogstaxeringen är en tillförlitlig informationskälla för beskrivning av skogarnas tillstånd och förändring.

Publikationen Skogsdata 2018 är kostnadsfritt tillgänglig som pdf via Riksskogstaxeringens hemsida. Där finns även ingångar till en statistikportal och till det interaktiva analysverktyget TaxWebb.

Fakta:

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

www.slu.se/riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Bilder
(Får användas fritt i samband med artiklar om Riksskogstaxeringen, SLU)

 
Riksskogstaxeringen. Fotograf: Åke Bruhn, SLU

 
Jonas Fridman, programchef vid Riksskogstaxeringen. Foto: Andreas Palmén

 
Sören Wulff, analytiker vid Riksskogstaxeringen. Foto: Andreas Palmén


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Jonas Fridman, Programchef vid Riksskogstaxeringen Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736