SLU-nyhet

Forskare från Sri Lanka på Sverigebesök inom One Health-projekt på SLU

Publicerad: 06 september 2018

I början av september pågår projektmöten och workshops för forskare i ett internationellt projekt med fokus på vilthälsa och sjukdomar som överförs mellan djur och människa.

Sjukdomar som kan spridas mellan människor och djur (zoonoser) och antibiotikaresistens är stora problem som påverkar folk- och djurhälsa, biologisk mångfald, livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt. Risken för spridning av zoonotiska smittämnen ökar med hög befolkningstäthet och nära kontakt mellan människor, boskap och vilda djur.

I ett stort internationellt projekt baserat vid Centrum för biologisk mångfald, SLU, arbetar forskare med frågeställningar rörande zoonoser och antibiotikaresistens hos bland annat elefanter, apor och människor i Asien. Projektets undersökningsområden inbegriper bland annat förekomst av tuberkulos hos asiatiska elefanter och elefantskötare, zoonoser hos apor och kartläggning av smittor hos vilda gnagare. Forskarna inom projektet har i en studie påvisat att vilda apor i tempelområden på Sri Lanka kan vara bärare av antibiotikaresistenta bakterier, t.ex. Cambylobacter jejuni, vilket är av betydelse för såväl folkhälsa som bevarandet av utrotningshotade arter såsom Ceylonmakaker.

- Vi planerar provtagning av elefantungar och elefantskötare på Sri Lanka för sjukdomsövervakning och för att förebygga spridning av tuberkulos mellan människor och djur, säger Åsa Fahlman, docent i viltmedicin vid CBM, som koordinerar det internationella projektet. Genom utbyten till Sverige och kapacitetsuppbyggnad på Sri Lanka kommer även nya diagnostikmetoder förbättra sjukdomsövervakningen för djur och människor i landet.

I samband med sjukdomsövervakning av vilda djur krävs ofta att man söver dem. Kunskap om hur detta görs på ett säkert sätt behöver ökas och spridas för att förhindra att djur dör i onödan. Ett annat syfte med projektet är att utveckla säkra och effektiva metoder för sövning av djur i samband med till exempel provtagning och flyttning.

Det treåriga projektet, med forskningsmedel från Vetenskapsrådet, utgår från en 'One-Health'-strategi både på lokal, regional och global nivå, med en tvärvetenskaplig grupp med experter inom veterinärmedicin, humanmedicin, mikrobiologi, bioinformatik och viltvård.

Senior Professor Sunil-Chandra, forskningsdekan från University of Kelaniya på Sri Lanka är på utbyte i Sverige för projektmöten tillsammans med samarbetspartners från SLU, Karolinska Institutet i Stockholm, Kolmårdens djurpark och Totalförsvarets Forskningsinstitut i Umeå.

- Vår forskning kommer förse myndigheter med information om förekomst av zoonotiska och eventuellt nya smittämnen i viltpopulationer, säger professor Sunil Chandra. Detta kommer bidra till bättre beredskap och kontrollåtgärder mot smittsamma sjukdomar och förbättrade levnadsvillkor för människor och vilda djur.

Den nya kunskapen som genereras genom forskningen kommer bidra till bevarandet av global biodiversitet. På Sri Lanka finns en femtedel av världens kvarvarande asiatiska elefantpopulation, som hotas både av minskade landområden och av sjukdomar såsom tuberkulos.

På bilden: (Från vänster) docent Åsa Fahlman, professor Sunil-Chandra, professor Gunilla Källenius.

Fakta:

Fakta om projektet:

Projektets namn: “A One Health approach to strengthening capacities for detection of emerging zoonoses in Asian wildlife and people" 

Svensk titel: "Förbättrad övervakning av zoonoser hos asiatiska elefanter, apor och människor - One Health"

Projektledare: Åsa Fahlman, leg. veterinär, docent i viltmedicin, Centrum för biologisk mångfald

Fiansiär: Vetenskapsrådet

Samarbetspartner University of Kelaniya www.kln.ac.lk


Kontaktinformation

Åsa Fahlman, leg. veterinär, docent i viltmedicin, 
Forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, institutionen för stad och land. 
asa.fahlman@slu.se, 0706-10 63 88