SLU-nyhet

Kan svårfångade gäddor övervakas med DNA-metoder?

Publicerad: 10 januari 2019

Gäddan är en viktig rovfisk i sjöar och kustvatten och har stor betydelse för ekosystemens funktion. Trots det är gäddan eftersatt i miljöövervakningen, delvis på grund av att den är svårfångad med traditionella övervakningsmetoder. Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU - ePIKE - ska nu utveckla och utvärdera hur och om eDNA kan användas för skonsam övervakning av gäddbestånd i Sverige.

Som rovfisk har gäddan en oerhört viktig roll i näringsväven. Genom att äta arter som mört och storspigg håller den till exempel nere mängden småfisk. Något som i slutändan minskar mängden växtplankton och fintrådiga alger, vilket ger friskare vatten. Gäddan är också en populär fisk bland sportfiskare.

- Trots att gäddan har så stor ekologisk och socioekonomisk betydelse har vi idag svårt att följa beståndsutvecklingen. Det beror bl.a. på att det är svårt att fånga gädda med de nät och ryssjor som används i dagens standardiserade provtagning, säger Anti Vasemägi, professor vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Det finns tecken på att vissa gäddbestånd längs Östersjökusten gått ner dramatiskt sedan 1990-talet. Det kan ha flera orsaker; predation från storspigg under tidiga livsstadier, ökande populationer av skarv och säl, ökat fisketryck samt försämrad miljö i gäddans föryngringsområden.

- Vi behöver öka vår kunskap om bl.a. gäddans betydelse i ekosystemet. Då krävs det att robusta och kostnadseffektiva övervakningsmetoder utvecklas, så att förvaltningen kan fatta välgrundade beslut om resursanvändning och bevarande. Vi hoppas att eDNA ska bli en sådan metod, säger Anti Vasemägi.

eDNA är en DNA-baserad analysteknologi som gör det möjligt att via vattenprov identifiera vilka organismer som finns i vattendrag, sjöar eller kustområden. Tekniken utvecklas snabbt och förväntas kunna bidra till bättre och effektivare miljöövervakning. En viktig del i detta arbete är att utveckla kvantitativa metoder för att kunna uppskatta hur mycket det finns av olika organismer.

SLU Aquas projekt om utvärdering av eDNA för miljöövervakning av gäddbestånd heter ePIKE och leds av Anti Vasemägi tillsammans med Martin Ogonowski, Patrik Bohman och Göran Sundblad.

Följ projektet på Researchgate: https://www.researchgate.net/project/The-applicability-of-eDNA-for-monitoring-pike-abundance-ePike

Projektet är ett av åtta forskningsprojekt som beviljats medel från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens forskningsutlysning. 

Flera institutioner vid SLU har beviljats medel från samma utlysning. Institutionen för vatten och miljö har startat upp projektet Freshbar – streckkodning av sötvattensorganismer för förbättrade bedömningar av biodiversitet. Institutionen för skoglig mykologi har fått medel för övervakning av biodiversitet i svensk skogsmark - provtagning och DNA-analyser.


Kontaktinformation

Anti Vasemägi, professor,
Institutionen för akvatiska resurser, SLU 
anti.vasemagi@slu.se, 010-478 42 77

Martin Ogonowski, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
martin.ogonowski@slu.se, 010-478 42 08

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Göran Sundblad, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
goran.sundblad@slu.se, 010-478 42 92