SLU-nyhet

Formaspengar till projekt om att kommunicera risker med främmande arter när klimatet förändras

Publicerad: 02 oktober 2019
Rosa rugosa

Projektet ska ta fram riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter.

Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och hotet förväntas öka till följd av klimatförändringarna. Att bekämpa skador och kontrollera invasiva arter kostar idag 1,1-4,5 miljarder kronor i Sverige varje år.

Privata trädgårdar utgör en viktig inkörsport för invasiva växter till Sverige. Idag saknas det dock riktlinjer för hur kommunikationen med trädgårdsägare kring hotet från invasiva främmande arter kan bedrivas på ett adekvat och inkluderande sätt.

Projektet syftar till att med hjälp av innovativa metoder samskapa evidensbaserade riktlinjer för hur experter kan kommunicera med trädgårdsägare så att kommunikationen innehåller den information mottagaren behöver för effektivt beslutsfattande och så att den presenteras på ett sätt som mottagaren kan få tillgång till och förstå.

Genom riktlinjer som baseras på såväl fakta som mottagarens kommunikationsbehov förväntas experternas kommunikation kunna få större praktiskt genomslag. Hur stor effekten blir på trädgårdsägarnas beslutsfattande ska mätas i projektet.

Projektet ska baseras på ArtDatabankens nyligen publicerade riskklassificering av främmande arter och två avslutade trädgårdsväxtprojekt och ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet med ArtDatabanken, Lunds universitet, svenska Biosfärsprogrammet, och Naturvårdsverket.

Resultaten av projektet ska förankras i samhället och spridas genom nationella och internationella nätverk, bland annat genom det svenska biosfärsprogrammet samt Naturvårdsverkets medverkan i projektet. Projektet tilldelas 2 mkr.

Koordinator: professor Kristina Blennow, SLU-Alnarp 

Fakta:

Nyhet på Formas webbsida

Projektet ska baseras på ArtDatabankens nyligen publicerade riskklassificering av främmande arter och två avslutade trädgårdsväxtprojekt och ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet med ArtDatabanken, Lunds universitet, svenska biosfärsområden, och Naturvårdsverket. Resultaten av projektet ska förankras i samhället och spridas genom nationella och internationella nätverk, bland annat genom det svenska biosfärsprogrammet samt Naturvårdsverkets medverkan i projektet.


Kontaktinformation

Kristina Blennow, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
kristina.blennow@slu.se, 040-41 52 30