SLU-nyhet

85 SLU-projekt får 314 miljoner i forskningsbidrag från Formas

Publicerad: 22 november 2019

Häromdagen tog forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,1 miljarder kronor. Av dessa gick drygt en fjärdedel, 314 miljoner, till 85 projekt som leds av SLU-forskare.

Besluten från Formas rör tio olika utlysningar. Mer än hälften av bidragen rör dock den s.k. öppna utlysningen.

– De projekt som Formas finansierar i den årliga öppna utlysningen adresserar alla de globala hållbarhetsmålen. Syftet med den här utlysningen är att möjliggöra för forskare att ta sig an forskningsbehov som de själva har identifierat för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling, säger Björn Wallsten, forskningssekreterare på Formas, i ett pressmeddelande.

Nedan följer en lista över alla SLU-forskare som beviljades medel i de olika utlysningarna – detaljerade listor nås via: https://formas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2019-11-20-beslutade-utlysningar-11-miljarder-kronor-till-316-projekt.html

Formas årliga öppna utlysning 2018 för forsknings- och utvecklingsprojekt

 • Erik Alexandersson, 2 999 610 (Växtresistensinducerare - utmaningar för ett framtida hållbart jordbruk)
 • Jennie Barron, 2 997 543 (Stärkt resiliens i svensk matproduktion under ökad risk för extremt väder)
 • Jan Bengtsson, 2 978 343 (Hur jordbrukare kan gynna markbördighet och nyttiga markorganismer)
 • Anders Broberg, 2 994 354 (Metabolomik som ett verktyg för att förstå antibios i sjukdomshämmande jordar)
 • Ishi Buffam, 2 997 613 (Åldrande grönblå infrastruktur: hur förändras gröna taks leverans av ekosystemtjänster när systemen blir äldre?)
 • Guillaume Chapron, 2 870 001 (En systematisk kartläggning av rättsliga processer för skydd av arter i Europeiska Unionen)
 • Christopher Evans, 3 000 000 (Drivande processer och effekter av förändrad sammansättning av näringsämnen från källa till hav)
 • Caroline Fossum, 2 988 552 (Immunprofylax för förbättrad hälsa och djurvälfärd)
 • Laura Grenville-Briggs Didymus, 2 993 259 (Uttryck och evolution av effektorer hos Phytophthora infestans i potatisfält och implikationer för sjukdomskontroll)
 • Faruk Djodjic, 2 999 715 (Identifiering av jordar med låg bindningskapacitet för att minska fosforförluster)
 • Nils Fall, 2 999 705 (Mastitbehandling i en hållbar mjölkproduktion - strategier och tillfrisknande)
 • Anders Glynn, 1 685 000 (Ger högfluorerade ämnen (PFAS) i mat och dricksvatten ett sämre antikroppssvar efter vaccinering av barn/ungdomar i Sverige?)
 • Anna Gårdmark, 2 743 385 (Leder global uppvärmning till evolution hos fisk & hur kan vi då fiska hållbart under klimatförändringar?)
 • Sara Hallin, 2 991 501 (Mikrobers kontroll över nitrat genom DNRA eller denitrifikation är nyckeln till att behålla kvävet i marken)
 • Henrik Hallingbäck, 2 906 676 (Urvalseffekter på precisionen av genomisk prediktion på träd och perenna växter)
 • Elke Hartmann, 2 970 421 (Ser hästar fram emot interaktioner med människor? Hästars förväntansbeteende som en indikator på känslor)
 • Joakim Hjältén, 2 995 512 (Translokering av död ved och associerade arter: en kostnadseffektiv metod att modernisera ekologisk kompensation och restaurering?)
 • Märit Jansson, 2 983 881 (Hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar i urbana miljöer)
 • Mattias Jonsson, 999 580 (Kollapsar evertebratsamhällen i Sverige? Sammanställning av data från 30 års övervakningsprover)
 • Alin Kadfak, 3 000 000 (Sweatshops till sjöss: Arbetarskydd i den thailändska fiskeindustrin via hybrid global styrning)
 • Sophie Julie Krizsan, 2 999 143 (Svenska alger i foder till mjölkkor ger mindre metanutsläpp (SEAFEED))
 • Marit Lenman, 2 998 497 (Stress resilient plants by genome editing of potato pathogen sensitivity genes)
 • Elisabet Lewan, 2 996 913 (Modellering av klimatsmarta agroekosystem med avseende på skörd, kväveförluster och kolinlagring i ett förändrat klimat)
 • Jennifer McConville, 2 989 437 (Capturing nutrients in Urine - Socio-technical evaluation of urine concentrating technologies)
 • Audrius Menkis, 3 000 000 (Neonectria sibirica sp. nov. – en potentiell invasiv främmande patogen i europeiska barrträdsskogar)
 • Urban Nilsson, 2 941 818 (Skogsskötselstrategier för att motverka skogsbränder i Sverige (OASIS))
 • Velemir Ninkovic, 2 999 212 (Nyckelpigor i bladluskontroll)
 • Gabriela Olmos Antillón, 2 999 924 (Att förstå antibiotikaanvändning - beslutsfattande i kontrasterande länder och djurarter - På vägen mot att minska antimikrobiell resistens för alla)
 • Tord Snäll, 3 000 000 (Dagens och framtidens metasamhällsdynamik i dynamiska landskap)
 • Rodomiro Ortiz, 2 999 112 (Genomisk prediktion i kombination med högkapacitetsfenotypning för att öka potatisens knölskörd i ett föränderligt klimat)
 • Anna Rising, 2 999 897 (Nya strategier för att kopiera naturens superfibrer)
 • Tomas Roslin, 2 999 909 (Hur förändras biologiska interaktioner till lands i ett Arktis som snabbt blir varmare?)
 • Per Sandin, 2 928 006 (Forskningsetik för medborgarforskning)
 • Per Sandström, 2 994 843 (Integrerad strategisk planering för förbättrade samråd och samexistens mellan rennäring och skogsbruk)
 • Maria Viketoft, 2 999 361 (Blomsterremsor 2.0: Skötsel av ekosystemtjänster och gentjänster ovan och under jord)
 • Björn Vinnerås, 3 000 000 (Urintorkning: processoptimering och underliggande processer)
 • Martin Weih, 3 000 000 (Ett partnerskap mellan akademi och industri för att utveckla mer näringseffektivt vårvete: Skapandet av en mappningspopulation, fenotypning i fält och genotypning för markör-baserad växtförädling)
 • Ingrid Öborn, 2 988 096 (Kan agroforestry bidra till hållbar utveckling i branta bergsområden i Mekongregionen?)
 • Erik Öckinger, 2 998 261 (Vägen mot en grönare infrastruktur för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster)

Årliga öppna utlysningen 2019: Forsknings- och utvecklingsprojekt till forskare tidigt i karriären

 • Anna Andersson, 969 734 (Effekter av miljöcertifiering)
 • Sri Kartik Baruah, 2 999 013 (Modulering av värme chock protein 70 genom bioaktiva ämnen: En ny möjlighet att stärka den naturliga motståndskraften hos odlad regnbåge i ett förändrat klimat.)
 • Camilo Calderon, 3 000 000 (Att balansera snabb och långsam planering: nya perspektiv på medborgardialogens möjligheter och begränsningar i tider av brådskande hållbarhetsutmaningar)
 • Tino Colombi, 2 997 669 (Anpassning av vete till hårda jordar - från fenotypen till genotypen och baksidan)
 • Sahar Dalahmeh, 2 998 989 (Multiaktörsengagemang för design och användning av biokol för hållbar småskalig avloppsrening)
 • Rebecca Danielsson, 2 950 101 (Är det möjligt att minska metanproduktionen hos svenska mjölkkor genom tillsats av rödalgen Asparagopsis taxiformis i foderstaten?)
 • Erica Von Essen, 3 000 000 (Med Rätt att Döda: En nekropolitisk studie om gallring av oönskade djur i urbana och rurala miljöer)
 • Cecilia Gustafsson, 2 970 507 (Utredning av den genetiska bakgrunden för ökad oljehalt och reducerad mängd antinutritionella substanser i fältkrassing (Lepidium campestre)–en ny oljegröda för biodiesel och djurfoder i Norrland)
 • Anne-Maarit Hekkala, 2 999 039 (Påverkan av ekologisk restaurering på ekologiska nätverk av nedbrytarna och vilda pollinatörarna i boreala skogar)
 • Lenka Kuglerova, 2 999 820 (Nya och förbättrade sätt att skydda vatten vid skogsbruksåtgärder)
 • Foon Yin Lai, 3 000 000 (Förhindrande av spridning av antibiotikaresistenta gener och antibiotika från enskilda avlopp till grundvatten (STOP-ARG))
 • Nina Lind, 2 998 801 (Kan svenska lantbrukare ändra sitt beteende för att förbättra det förebyggande arbetet mot klövsjukdomar hos mjölkkor?)
 • Ola Lundin, 2 998 500 (Undersådda blommande baljväxter för multifunktionell svensk spannmålsodling)
 • Annette Löf, 3 000 000 (ReaD-FIRE - Att studera och dekolonisera: Skogsbränder och samiska landskapsrelationer)
 • Svetlana Saarela, 2 996 514 (Hierarkisk Modellbaserad Inferens: en metod att kombinera flera datakällor för skattning av skogliga förändringar)
 • Carl Salk, 2 999 855 (Förbättra bevarande av tropisk skog med spel)
 • Ramesh Vetukuri, 3 000 000 (Innovationer inom växtskydd: Sprut-inducerad gensläckningsteknik för hållbar kontroll av bladmögel)
 • Rebecka Westin, 2 997 152 (SowNest – att förutspå framtida prestation genom suggans individuella bobyggnadsprofil)
 • Camilla Wikenros, 2 999 907 (Den skandinaviska vargpopulationens uppgång och fall - en effekt av legal jakt, illegal jakt, inavel, sjukdom, eller naturlig dödlighet?)

Årliga öppna utlysningen 2019: Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

 • Audrey Campeau, 4 157 168 (Inside the black box: förstå stabiliteten av växthusgaser lagrade i norliga myrar)
 • Adrian Dauphinee, 4 691 284 (Autofagimodulering: Nya strategier för härdiga och högavkastande grödor)
 • David Huyben, 3 617 070 (Miljö- och värdspecifika faktorers påverkan på tarmens mikroflora och fettsyrametabolism hos laxfiskar)
 • Aino Hämäläinen, 4 079 884 (Funktionaliteten hos avsatt skog: betydelsen av landskapsstruktur och konnektivitet på artsamhällen)
 • Lo Persson, 4 796 740 (Effekter av tillväxt och genotyp på variation i livshistoria hos Atlantlax – SalmonLife)
 • Yanjun Zan, 2 965 530 (Kan växtförädlingen effektiviseras genom att ta hänsyn till hur genetiska interaktioner påverkas av omgivande miljöfaktorer?)

Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla

 • Sahar Dalahmeh, 7 999 504 (Städer med mindre mikroplast: gröna filter för avlägsning av mikroplast från dagvatten i urbana miljöer)
 • Marine Elbakidze, 7 821 668 (Blågrön infrastruktur för social gemenskap: om nya svenskars syn på offentliga platser i urbana och periurbana områden)
 • Åsa Ode Sang, 6 860 044 (Ungdomars perspektiv på användning, värden och nyttor av stadens blågröna infrastruktur)

Ökad rörlighet mellan akademi och praktik

 • Johan Lundqvist , 1 000 000 (Nya metoder för kvalitetssäkring av dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel)
 • Ylva Sjunnesson, 1 000 000 (Frysmetoder för nötkreaturens embryon och äggceller)
 • Catarina Svensson, 895 000 (Implementering av nya metoder i förebyggande djurhälsoarbete för en hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion)

Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle

 • Adam Felton, 7 495 247 (Den gyllene medelvägen: avvägning mellan biologisk mångfald och klimatåtgärder i produktionsskogen)
 • Anke Fischer, 7 498 500 (Styrning, rättvisa och motstånd – på väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle)
 • Achim Grelle, 4 970 000 (Konvertera källor till sänkor: uppdaga potentialen att öka kolinlagring i skog)
 • Flora Hajdu, 5 360 406 ("Vi planterar träd i Afrika": Svenska diskurser och lokala effekter av klimatkompenserande trädplanteringsprojekt i afrikanska lokalsamhällen)

Djurskyddsbefrämjande åtgärder

 • Evgenij Telezhenko, 796 854 (Utveckling av kontrollförfarande för att granska kvaliteten på klövverkning hos nötkreatur)

Forskningsprojekt Djurskydd och Djurvälfärd

 • Shon Ferguson, 5 997 713 (Effekter av djurvälfärdslagstiftning på jordbrukets ekonomi i EU)
 • Dirk-Jan De Koning, 6 000 000 (Nya digitala och genetiska verktyg för att minska bröstbens skador i värphöns)
 • Diana De Oliviera, 5 999 099 (Den viktiga individen - hur personlighet länkar till hälsa, tillväxt och välfärd hos mjölkkor)
 • Linda Keeling, 5 986 392 (Tillämpning av positiva djurvälfärdsindikatorer inom mjölkproduktion)
 • Miia Riihimäki, 3 947 345 (Att förstå tysta smittbärare av Streptococcus equi: nyckeln till att utrota kvarka? )
 • Lars Rönnegård, 5 995 320 (Bättre social miljö för mjölkkor kan öka djurens välfärd och produktion)
 • Eva Skiöldebrand, 5 918 252 (Biomarkörer i ett enkelt blodprov, det ultimata verktyget för att diagnostisera osteokondros och artros hos våra husdjur)

Digital transformation av livsmedelssystemet

 • Kristin Piikki, 9 918 359 (Baby Grain Passport)
 • Lars Rönnegård, 14 976 452 (Precision livestock breeding – improving both health and production in dairy cattle.)

Cirkulär ekonomi för hela samhället

 • Mattias Eriksson, 1 994 600 (Recirkulering av överskottsmat - till vilken nytta?)