SLU-nyhet

Nya SLU-professorer föreläser i Alnarp

Publicerad: 03 maj 2019

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 10 maj håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Alnarp. Föreläsningarna handlar bland annat om hur övergivna industriområden kan omvandlas till platser för allmänheten, bekämpning av skadegörare med nytto-organismer, stadslandskapets styrning och förvaltning och naturliga biostimulanter som ger större skörd.

De fem professorer som installeras i Alnarp den 10 maj forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla med lösningar eller nya perspektiv på dagens utmaningar.

Här finns professorernas sidor, inklusive pressbilder

 • Lisa Diedrich (professor i landskapsarkitektur) är designforskare inom landskapsarkitektur och urbanism och är mycket engagerad i tvärvetenskaplighet och kritiskt tänkande. Hon studerar i synnerhet hur övergivna industriområden med hjälp av designers kan omvandlas till urbana platser för allmänheten. Lisa Diedrich hävdar att landskapsarkitekter under utbildning och yrkesutövande har möjlighet att vara förändringsagenter för ett mer hållbart liv när planeten urbaniseras.
 • Laura Grenville-Briggs Didymus (professor i integrerat växtskydd) är specialist på algsvamparnas (Oomycetes) biologi och genetik. Bland dessa organismer finns ett flertal allvarliga växtpatogener och hennes nuvarande forskning är inriktad mot hållbara strategier för bekämpning av potatisbladmögel och andra sjukdomar som orsakas av algsvampar. I sådana strategier ingår användningen av biologisk bekämpning, och hennes forskningsgrupp har visat att det även finns nyttiga algsvampar. En sådan, Pythium oligandrum, kan livnära sig på olika sjukdomsframkallande algsvampar och svampar, inklusive den som orsakar potatisbladmögel.
 • Thomas Randrup (professor i utemiljöförvaltning) har som huvudsakligt forskningsområde stadslandskapets styrning och förvaltning, med betoning på städernas grönområden. Förvaltning inbegriper praktiknära frågor, från strategisk planering och utveckling till underhåll av olika typer av öppna ytor. Styrning handlar om medborgarnas medverkan i ledarskap, politik och införande av metoder för strategiskt beslutsfattande. Hur styrning och förvaltning kan främja städernas utbud av ekosystemtjänster, inklusive sociala värden, utgör en viktig fråga.
 • Johan A. Stenberg (professor i integrerat växtskydd) forskar bl.a. om samspelet mellan växter och deras skadegörare. Inledningsvis handlade det främst om vilda växter, men idag fokuserar han på odlade grödor, framför allt trädgårdsväxter. I sin forskning försöker han förstå hur olika ekologi-baserade växtskyddsåtgärder kan kombineras för att bekämpa skadegörare och gynna nytto-organismer i odlingar. Målet är att kunna erbjuda framtidens odlare en bukett av åtgärder som tillsammans utgör ett både effektivt och miljövänligt växtskydd.
 • Jean ("John") W. H. Yong (professor i hortikulturella odlingssystem) har tillsammans med sina kollegor utvecklat ett hållbart sätt att producera växter med ett minskat beroende av mineralgödsel genom tillförsel av organiskt material som innehåller naturliga biostimulanter. Genom att använda en daggmask-växtmodell har de funnit att tillväxten påverkas positivt av olika växthormoner och andra okända ämnen. Jean Yongs andra forskningsområde rör grönskans biologiska funktioner i landskapet – vegetationen ger många sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Installationsföreläsningar i Alnarp fredag den 10 maj 2019

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Program

 • 09:00 Impact society! Design research for urban landscapes, Lisa Diedrich, professor i landskapsarkitektur
 • 09:30 Management of urban open spaces: A long-term perspective, Thomas Randrup, professor i utemiljöförvaltning
 • 10:00 Kaffe/te
 • 10:30 The good, the bad and the ugly: Fungal-like microbes in plant disease and defence, Laura Grenville-Briggs Didymus, professor i integrerat växtskydd
 • 11:00 Integrated pest management: More than the sum of the parts, Johan A. Stenberg, professor i integrerat växtskydd
 • 11:30 Sustainable plant production and functionality of greenery, Jean W.H. Yong, professor i hortikulturella odlingssystem

Läs mer

Läs mer om, och lyssna på, de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning! Det blir fler professorsföreläsningar vid SLU under våren: i Umeå den 24 maj. I Uppsala hölls föreläsningarna den 22 mars.