SLU-nyhet

Tillväxt och produktval avgör klimatnyttan

Publicerad: 07 maj 2019

Växtkraftiga skogar och smarta produktval är nyckeln till att lyckas med klimatarbetet. Det säger den kanadensiske skogs- och klimatforskaren Werner Kurz, en auktoritet inom området och medförfattare till sex av de senaste IPCC- rapporterna.

Han konstaterar också att det inte är möjligt att uppnå Parisavtalets tvågradersmål utan skogens hjälp.
– Det kommer att kräva en lång rad åtgärder som berör hela den skogliga sektorn. Ökad tillämpning av uthålliga skogsbruksmetoder som både ökar tillväxten och kolinlagringen är en av dem. Men också att använda skogsråvaran så klimateffektivt som möjligt och prioritera långlivade skogsprodukter som konstruktionsvirke framför mera kortlivade produkter.

Han grundar slutsatserna på den omfattande internationella forskning som idag finns om skog och klimat. Samma forskning tar också avstånd från uppfattningen att det skulle ge större klimatnytta att lämna skogen obrukad som ett kolförråd.
– Då missar vi att en brukad skog både tar upp och lagrar koldioxid samtidigt som den ger en värdefull råvara – som ersätter sådana som idag hämtas ur jordskorpan. Vi skulle också missa möjligheterna att skapa den cirkulära ekonomi byggd på biologiska råvaror som är ett övergripande mål för all utveckling idag.
– Det är skogstillväxten som skapar klimatnyttan, säger Werner Kurz. Och det är de tillkommande kvantiteterna biologiska råvaror som skapar förutsättningarna för den cirkulära ekonomin.
– Slutar man att bruka en skog fortsätter den att ta upp och lagra koldioxid. Det blir heller inga utsläpp
från avverkningsmaskiner och transporter. I kort perspektiv kan det framstå som ett bra alternativ. Men när skogen blir äldre minskar trädens vitalitet och de börjar växa allt sämre. Trädens upptag av koldioxid minskar. Många träd dör och börjar istället avge koldioxid. Avgången och upptagen blir till slut lika stora. Skogen blir ett statiskt kolförråd som inte kan göra ytterligare klimatnytta.

Erfarenheterna från Kanada visar också att obrukade skogar innebär klimatrisker.
– Varje år avgår väldiga mängder koldioxid på grund av de bränder och stora angrepp av insekter som varje år drabbar de kanadensiska skogarna. Werner Kurz menar också att det idag inte går att tänka i annat än långsiktiga banor.
– Brukar man skogen och utnyttjar dess produkter på ett smart sätt fortsätter den att göra klimatnytta i evighet. Och för varje år blir skillnaden gentemot kollageralternativet allt större. Till dess det finns andra lösningar för mänsklighetens energi- och råvarubehov har vi inget annat val än att dra så mycket nytta som möjligt av världens skogar.

Fakta:

Den här texten är hämtad från Future Forests tidning Skog & framtid som publicerades i juni 2018.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation