SLU-nyhet

Vad säger politikerna?

Publicerad: 07 maj 2019

Detta nummer av Skog & Framtid problematiserar frågan om skogen räcker till. Behöver skogsbruket förändras för att möta upp mot bioekonomin och med vilka styrmedel ska det i så fall ske?

Socialdemokraterna
Skogen är grunden i omställningen till det hållbara och biobaserade samhället. Biomassan från skogen är en förnybar resurs med stor potential att ersätta fossila råvaror vad gäller energi och andra produkter. Vi menar att det går att öka avverkningen i Sverige och samtidigt klara de miljökrav vi har. Den svenska skogen växer så det knakar, tillväxten beräknas till cirka 120 miljoner kubikmeter varje år och avverkningen är c:a 85 miljoner kubikmeter. Vi har enorma möjligheter att använda råvaror från skogen för att ersätta oljebaserade, t.ex. i drivmedel och i material, men också för industriellt byggande i trä. Skogen är därmed central för jobb och utveckling i hela vårt land.

Moderaterna
Skogen har en central roll i den gröna omställningen och den brukade skogen är en förutsättning för att vi ska kunna möta de klimatutmaningar vi står inför. Sverige är rikt på skog och det finns potential för ökad skogsproduktion, vilket krävs om vi ska kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. Därför vill vi moderater stärka äganderätten och värna det svenska självbestämmandet av skogen. Moderaterna vill även se långsiktiga spelregler för biobaserade produkter och vi vill därför inrätta en nationell bioekonomistrategi.

Miljöpartiet
Ja, skogsbruket behöver bli mer hållbart och skogsråvaran behöver prioriteras till där klimatnyttan är störst. Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi, men skogen är också en begränsad resurs som måste förvaltas hållbart. Vi vill utreda till exempel ekonomiska styrmedel som bidrar till att skogsråvaran används där den gör störst klimatnytta. Dessa styrmedel bör om möjligt utformas så att de samtidigt dämpar den totala efterfrågan på skogsråvara och därmed minskar trycket på skogsekosystemen och den biologiska mångfalden i skogen. Till exempel konsumtion av papper, kartong och engångsartiklar bör kunna minska för att vi ska satsa mer på bioplast, trä som byggnadsmaterial och biobränsle.

Centerpartiet
För att ställa om till mer biobaserade material och bioekonomi behövs långsiktiga spelregler för skogsnäringen. Äganderätten behöver stärkas och för att öka uttaget av skogsråvara vill vi sätta produktionsmål och åtgärder för att nå till dessa. Utöver ett nationellt skogsprogram vill Centerpartiet se en nationell strategi för en biobaserad samhällsekonomi. Det behövs nya styrmedel som främjar förnybara och biobaserade material. Det som är skadligt för miljön och det fossila bör kosta mer och det som är förnybart och bra för miljön beskattas lägre. Berörda myndigheter ska utveckla uppföljningsmått så att utvecklingen mot en mer biobaserad ekonomi kan följas.

Kristdemokraterna
På det stora hela är det svenska skogsbruket hållbart. Det behöver samtidigt ytterligare anpassas för att säkra fortlevnaden av alla de växt- och djurarter som lever i det svenska skogslandskapet. Reglerna för naturvårdshänsyn ska vara rättssäkra och förutsägbara. Äganderätten behöver stärkas. Miljömålsberedningen har kommit fram till att uttaget ur den svenska skogen kan öka samtidigt som miljömålen uppnås. Därigenom finns det en potential att utveckla för den svenska bioekonomin. Det är viktigt att Sverige ligger på inom EU för att skapa förståelse för möjligheterna i en hållbar bioekonomi, bland annat som en del i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Liberalerna
Skogen är livsviktig för människor, djur och växter. Skogen renar luft, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Skogen är också en av våra viktigare basnäringar och är central för svensk export. Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas. Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda
mål, produktionsmålet och miljömålet. Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka. Det behövs mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. De kvarvarande naturskogarna måste skyddas och statligt ägd skog ska kunna användas som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.

Vänsterpartiet
Ja. Vi anser att en grundförutsättning för att skogen i ökad utsträckning ska kunna bidra till bioekonomin är att skogsbruket blir ekologiskt hållbart. Vi anser att det krävs förändrad lagstiftning för att skogsbruket ska uppnå denna ökade miljöhänsyn. De behövs även styrmedel och lagstiftning som bättre begränsar uttag av biomassa där det inte är lämpligt för ekosystemet men vi ser potential i att öka uttaget av exempelvis sly och gallringsvirke i samband med naturvårdande skötsel. När efterfrågan på papper dalar tror vi att det finns en stor potential att gå högre upp i förädlingskedjan och producera nya produkter från skogen samt att bygga mer i trä.

Sverigedemokraterna
Samtliga riksdagspartier har fått tillgång till tidningen samt erbjudits möjlighet att beskriva sin syn på frågan i ingressen. SD har inte svarat.

Fakta:

Den här texten är hämtad från Future Forests tidning Skog & framtid som publicerades i juni 2018.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation