SLU-nyhet

Virkesförrådet fortsätter att öka i allt tätare skogar

Publicerad: 05 juni 2019

Det totala virkesförrådet i Sverige fortsätter att öka, men ökningen har under de senaste åren avtagit något. Det visar ny officiell statistik från SLU Riksskogstaxeringen. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,5 miljarder skogskubikmeter, vilket omräknat till biomassa motsvarar 2,7 miljarder ton torrsubstans.

Merparten av Sverige ligger inom barrskogsregionen vilket medför att landet domineras av barrträd. Tall, gran och contortatall utgör 80 procent av det totala virkesförrådet. Mängden död ved ökar och uppgår nu till 8,7 kubikmeter per hektar. Antalet grova träd ökar också, men riktigt grova träd är ovanliga. I genomsnitt krävs en yta motsvarande fem fotbollsplaner för att hitta ett träd som är grövre än 60 cm.


Åldersfördelningen i landets skogar visar att yngre skog (0-40 år) står för en tredjedel av arealen, medelålders skog (41-80 år) för den andra tredjedelen och resterande tredjedel är skog äldre än 81 år. Tolv procent av skogsmarksarealen utgörs av skog äldre än 140 år och arealandelen i åldersklassen 81-120 år har sedan mitten av 1970-talet nästan halverats.

Produktionen av blåbär och lingon låg 2018 på en bottennivå. Den totala produktionen på 188 tusen ton var bara 15 procent jämfört med 2016 som var ett mycket bra år.

I det temaavsnitt som ingår i Skogsdata 2019, Skogens struktur, presenteras resultat baserade på den beskrivning av trädskikt som utförs på Riksskogstaxeringens provytor. Analyserna visar bland annat att huvuddelen av den produktiva skogsmarksarealen är flerskiktad, dvs. består av minst två skikt. På den produktiva skogsmarksarealen, utanför reservat med restriktioner mot skogsbruk, utgörs 38 procent av arealen av barrträdsdominerade bestånd och 4 procent av lövträdsdominerade bestånd då gränsvärdet 95 procent använts för att definiera dominerande trädslag. Resterande areal utgörs av barr-lövblandskogar (56 procent) och areal som helt saknar trädskikt (1 procent).

Fakta:

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras ca 11 000 provytor i fält över hela landet varav drygt 7000 i skogsmark. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

www.slu.se/riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Kontaktinformation