SLU-nyhet

Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

Publicerad: 07 augusti 2019

I en nyligen publicerad studie har forskare vid SLU jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden.

Studien visar att energi- och proteininnehållet i växterna är högre om de betas än om de klipps. Studien visar också energi- och proteininnehållet från de betade områdena ökar med åren medan det är oförändrat där man bara klipper vegetationen.

Det ökade energi- och proteininnehållet på den betade marken kan bero på en snabbare föryngring men också på en ökad variation av växter som gynnas av betet. Det i sin tur kan möjliggöra för en större variation av andra arter, till exempel olika insekter. Att det finns fler fjärilar och humlor på de betade ytorna har samma forskargrupp visat tidigare i en annan studie.

Att energi- och proteininnehållet ökar gynnar betesdjuren, eftersom de då kan maximera sitt energi- och proteinintag. Det ökade energi- och proteininnehållet gynnar förmodligen även vilda växtätare, till exempel harar. Studien ger ytterligare stöd för att betesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden. 

I undersökningen studerades tre gräs- och skogsområden (hagar) om vardera ca tio hektar där fyra gotlandsruss betade året runt i 2,5 år. I varje hage fanns det tre inhägnader som hästarna inte kom åt att beta på men som forskarna i stället klippte en gång i månaden. Sedan jämförde man energi- och proteininnehållet i prover tagna från de marker som hästarna kom åt att beta på med de prover som klipptes.

Studien:                                             

Impact of Year-Round Grazing by Horses on Pasture Nutrient Dynamics and the Correlation with Pasture Nutrient Content and Fecal Nutrient Composition.  Published in Animals as part of the Special Issue Horse Feeding and Management and is available online:

Abstract: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/8/500

PDF-version: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/8/500/pdf


Kontaktinformation

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868