SLU-nyhet

Varg påverkar inte betesskador från älg eller mångfald av lövträd

Publicerad: 03 september 2019
Älg äter på en björk i snöig skog.

Vargen har återvänt till områden där den tidigare har varit utrotad. Eftersom vargen dödar älgar skulle det kunna leda till att tall och lövträd – som älgarna äter – i sin tur påverkas. Forskare på SLU och Høgskolan i Innlandet har undersökt sambandet mellan förekomsten av varg i olika områden och omfattningen av betesskador och mångfald av lövträd. Forskarna fann dock inget stöd för att vargens återkomst till Skandinavien skulle leda till ökad mångfald av lövträd och minskat bete på tall.

I de sex län i Sverige och tre fylken i Norge där det regelbundet finns varg har forskarna registrerat färska älghögar, betesskador på tall och förekomst av rönn, asp, sälg och ek i fasta provytor som följts under som mest upp till 13 år.

Det forskarna ville titta närmare på var om vargen genom sin påverkan på älgstammen skulle påverka älgens mat, det vill säga betestryck på tall och förekomst av olika arter av lövträd. Minskat betestryck från älg skulle kunna leda till att älgens favoritväxter ökade och till minskade betesskador för skogsbruket. Sådana kaskadeffekter, dvs påverkan på mer än en nivå i näringskedjan, har rapporterats från andra håll i världen i spåren av rovdjurs återkomst.

Resultaten visade dock att vargen inte har någon eller mycket begränsad påverkan på täthet av älgar, betesskador på tall och på mångfalden av de aktuella trädslagen. Inom områdena varierade visserligen tätheten av älg, bete på tall och mängden rönn, asp, sälg och ek. Men det förklarades mer av andra faktorer som typ av skogsbestånd, täthet av tall, björk och gran, avstånd till eller täthet av skogbilsvägar, förekomst av äldre älgskador, höjd över havet och snödjup. Forskarna hittade heller inga skillnader i vilken typ av skogsbestånd som älgarna valde att vistas i beroende på om det fanns varg eller inte.

- Våra resultat stöder idén om att de stora rovdjuren har låg potential att skapa effekter på andra nivåer i näringskedjan i områden med stark mänsklig inverkan, vilket är typiskt för många av de områden i världen där stora rovdjur nu kommer tillbaka till, säger Håkan Sand, forskare vid SLU

Orsaker till att det ser ut så här i Skandinavien är sannolikt ett högt jakttryck på både rovdjur och bytesdjur i kombination med ett intensivt skogs- och jordbruk som skapar förutsättningar för höga tätheter av bytesdjur. I det sammanhanget verkar vargens återkomst inte ha påverkat älgarnas täthet eller deras val av skogstyp så pass mycket att det skulle kunna ha betydelse älgens betesväxter.

Kontakt

Camilla Wikenros, SLU, camilla.wikenros@slu.se, tel 0581-697344

Håkan Sand, SLU, hakan.sand@slu.se, tel 0581-697324

Rapport

Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær?

Mer information på Skandulvs webbplats (Skandinaviska vargforskningsprojektet)

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se