SLU-nyhet

Nya SKA påbörjad

Publicerad: 10 januari 2020

Regeringsuppdraget att ta fram nya skogliga konsekvensanalyser har inkommit till skogsstyrelsen. Analysen ska utgå ifrån dagens skogstillstånd där utfallet av scenarier för olika varianter av skogsskötsel och naturvård studeras för en 100-årsperiod.

Skogsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att med start 2020 och under kommande år genomföra nya skogliga konsekvensanalyser för landet. Andreas Eriksson på Skogsstyrelsen är projektledare och arbetet sker även denna gång i samarbete med SLU. Beräkningar av de olika scenarierna utförs vid SLU baserat på data från Riksskogstaxeringens provytor om dagens skogstillstånd samt simuleringsverktyget Heureka RegVis.

Skogliga konsekvensanalyser (SKA) undersöker effekterna av olika framtidsscenarier för svensk skog och skogsbruk. De används som underlag i politiska utredningar, som beslutsunderlag vid olika investeringar inom industrin samt i forskningsprojekt. Scenarierna kan gälla olika nivåer av avverkning, naturvårdsavsättningar eller skötselintensitet. SKA genomförs med ca fem års mellanrum, de senaste redovisades 2015 (SKA 15), och har sedan 1999 utförs av Skogsstyrelsen i samarbete med SLU.

Analysen ska presenteras senast 30 oktober 2022.

Läs pressmeddelandet "Analys ska visa hur mycket skog som kan avverkas" på skogsstyrelsens webb, publicerad 20 december 2019.