SLU-nyhet

Övningar med stridsflyg hindrar renar från att undkomma insekter

Publicerad: 17 januari 2020

När mängden insekter blir besvärande försöker renar fly från insekterna genom att röra sig snabbare eller välja platser där störningarna är mindre. Denna flyktrespons kan dock störas av intensiva mänskliga aktiviteter i ett område. En ny studie från ett militärt övningsområde visar att renar rörde sig mindre under övningar med stridsflyg och markfordon, och att de därmed hade svårt att undkomma störningar från insekter.

Gruvprospektering och planer på nya stora vindkraftparker kan leda till omfattande mänskliga aktiviteter i glesbefolkade delar av norra Sverige, och till oro hos lokalbefolkningen, bland annat när det gäller konsekvenser för renskötseln. En studie ledd av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur renars beteenden påverkas när de samtidigt utsätts för både mänskliga störningar (i form av militärövningar) och naturliga störningar (i form av insektsangrepp).

Under sommaren besväras renar ofta av en mängd olika insekter, bland annat mygg och knott som är ute efter blod och kormflugor och svalgbroms som har renen som värddjur. Renarna tar ofta sin tillflykt till blåsiga och svala områden, men de kan till och med springa i timmar för att söka lindring. Detta flyktbeteende innebär betydande stress och mindre tid för bete, men det minskar också de besvär som insekterna kan orsaka.

Den nya studien, som genomförts i samarbete med italienska forskare, visar hur renar påverkas av militärövningar med stridsflyg och markfordon under perioder med intensiva störningar från insekter. Studien genomfördes i det område där samebyn Udtja har sina renbetesmarker under vår och sommar, vilket i stort sett sammanfaller med Provplats Vidsel, ett 1650 kvadratkilometer stort provområde för övningsskjutning och provning av robotsystem.

Renarnas reaktion på övningar med stridsflygplan var att röra sig mindre, och när övningarna sammanföll med höga nivåer av insektsstörningar blev följden att renarna inte kunde undgå att bli angripna av insekterna. Däremot tycks renarna i studien inte ha störts av övningar med markfordon, men om det samtidigt fanns gott om insekter försvagades renarnas reaktion på dessa. Även marktrafik tycks alltså minska renens möjligheter att undkomma insekter.

– När nya industriella verksamheter planeras inom renskötselområden bör det tas särskild hänsyn till att olika människoskapade störningar kan samverka både med varandra och med naturliga störningar, såsom insekter, säger SLU-forskaren Alessia Uboni.

Mer information

Kontaktpersoner

Alessia Uboni, postdoktor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Renskötsel
Sveriges lantbruksuniversitet
auboni@mtu.edu

Frågor på svenska kan ställas till:

Anna Skarin, forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Renskötsel
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
anna.skarin@slu.se, 018-67 19 54
https://www.slu.se/cv/anna-skarin/

Vetenskaplig artikel

Salvatore Valente, Anna Skarin, Paolo Ciucci, & Alessia Uboni. 2020. Attacked from two fronts: Interactive effects of anthropogenic and biotic disturbances generate complex movement patterns. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 52 (1): 27-40
https://doi.org/10.1080/15230430.2019.1698251

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Renko med kalv som försöker undvika insekter genom att ställa sig på en vägren inom i Udtja samebys marker. Foto: Alessia Merson

Artikelns huvudförfattare Salvatore Valente, som var masterstudent vid universitetet La Sapienza i Rom när studien genomfördes. Foto: Alessia Uboni

Mer om försöksområdet

Provplats Vidsel (FMV Vidsel Test Range) är västra Europas största provområde över land för övningsskjutning och provning av flygburna och landbaserade robotsystem. Området är 1650 kvadratkilometer stort och beläget ungefär 15 mil väster om Luleå. Provområdet, som är ett militärt skyddsobjekt, följer ungefär gränserna för Udtja naturreservat och Udtja samebys vår-, sommar- och höstbetesområde. Merparten av området är alltså samtidigt militärt övningsområde, naturreservat och renbetesland.