SLU-nyhet

SLU-professor hedras med medalj

Publicerad: 09 oktober 2020
Roland von Bothmer, foto.

Professor emeritus Roland von Bothmer, SLU har utsetts till mottagare av den Engeströmska medaljen 2020, som utdelas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Medaljen utdelas för ”synnerligen framstående insatser inom området tillämpad naturvetenskap i vid bemärkelse”.

Roland von Bothmer har, enligt motiveringen, på flera olika sätt bidragit till utvecklingen av näringslivet i Skåne, särskilt de gröna näringarna. von Bothmer var initiativtagare till Partnerskap Alnarp vid SLU, vilket har varit en mycket framgångsrik satsning för samarbetet med regionala och nationella avnämare till universitets forskning och utbildning. Partnerskap Alnarp startade 2004 och i nuläget är drygt 90 företag och branschorganisationer anslutna.

I rollen som dekan för fakulteten i Alnarp 2004–2007 var von Bothmer ansvarig för utbildning av stor betydelse för de gröna näringarna; av lantmästare, hortonomer, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och landskapsingenjörer.

von Bothmers egen forskningsinriktning har global men även regional betydelse, nämligen att öka den genetiska diversiteten hos grödor genom insamling och karakterisering av vilda släktingar. Under perioden 2009–2017 var von Bothmer anställd som senior rådgivare vid Nordgen. Genbanken ansvarar för bevarande av växtförädlingsrelevant material från Norden, med långtidslagring av frö i Svalbard tillsammans med frömaterial från andra delar av världen, en uppgift nog så viktig för den framtida matförsörjningen.

Roland von Bothmer inledde sin karriär 1965 med en fil kand i genetik, botanik och kemi vid Lunds universitet. Sin doktorsavhandling la han fram 1973 och 1985 blev han professor vid SLU. Han är fortfarande verksam vid SLU.


Kontaktinformation