SLU-nyhet

Nytt faktablad om biostimulanter

Publicerad: 26 november 2020
Framsida av faktabladet "Biofertilisers".

Medel för att förbättra jordhälsan, så kallade biostimulanter har blivit populära de senaste åren, även om effekterna på många sätt är outforskade. I ett nytt faktablad går forskningsinstitutet FiBL igenom biostimulanter som används för att på olika sätt öka näringen i jorden eller hjälpa växterna att ta upp mer näringsämnen. Faktabladet går igenom vad som finns, hur och om de fungerar samt vad man bör tänka på vid användning av dessa ämnen.

Biostimulanter kan vara olika bakterier, svampar eller alger som ensamt eller i kombination antingen påverkar rhizosfären (rotzonen) eller plantan direkt. Biostimulanterna ska öka tillväxten genom att exempelvis binda kväve från luften eller genom att öka lösligheten av fosfor, kalium eller andra ämnen. Stimulanterna används i både grönsaks- och växtodling, ensamma eller tillsammans med andra gödselmedel. Faktabladet hänvisar till flera försök där stimulanterna haft god effekt på exempelvis äpplen, bananer och lupiner. Ett tredje användningsområde kan vara restaurering av jord efter exempelvis gruvbrytning eller bränder.

Effektivitet

I faktabladet refereras det till flera försök som visar att flera av biostimulanterna faktiskt har en positiv effekt på grödor. När de används av lantbrukare uteblir effekten dock oftast vilket förklaras av att specifika ämnen har effekt endast i särskilda förhållanden. Faktorer som spelar in är exempelvis miljö, klimat, jordhälsa/sammansättning och gröda. Det är därför svårt att ge generella rekommendationer på vad som fungerar till vad även om vissa mönster har visat sig i olika studier.

Kvalitén på biostimulanten och i vilken form den används (fast, flytande eller frystorkad) har betydelse för hur väl den fungerar och faktabladet tar upp för och nackdelar med de olika formerna. Flytande form är exempelvis av god kvalitet och har lång hållbarhet men är betydligt dyrare än fast form som i princip har motsatta för- och nackdelar.

Ekologiskt lantbruk

Mikroorganismer har traditionellt använts vid ekologisk odling och det finns därför inga hinder för ekologiska lantbrukare att använda biostimulanter. Faktabladet tar upp ett antal punkter som är viktiga att hålla koll på, bland annat att inga genetiskt modifierade mikroorganismer används. Vid minsta tvekan ska lantbrukare vända sig till sitt certifieringsorgan.

Rekommendationer

Biostimulanter har visat sig effektiva i försök men svårare att använda i praktiken. Författarna till faktabladet rekommenderar därför att noggrant välja ämnen som passar de förhållanden som råder för respektive lantbrukare. Småskaliga test för att utvärdera effekt rekommenderas liksom att noga räkna på om det lönar sig att använda biostimulanter vars pris ofta är ganska högt.

 

Fakta:

Faktabladet är sammanställt av Research Institute of Organic Agriculture FiBL och går att läsa här: Biofertilisers