SLU-nyhet

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Publicerad: 10 november 2020
Snytbagge på tallplanta.

SLU har undersökt om snytbaggar är känsliga för gifter från olika stammar av bakterien Bacillus thuringiensis (Bt). Starkast dödlig effekt i denna laboratoriestudie hade något överraskande VectoBac, som annars anses ha effekt främst mot myggor. VectoBac används storskaligt för bekämpning av mygglarver i Sverige.

Snytbaggen orsakar skogsbruket stora skador genom att gnaga av barken på nyplanterade barrträdsplantor. I Sverige är den vanligaste metoden att skydda plantorna att plantskolan applicerar en beläggning på stammen. Genom åren har många andra sätt att förhindra skadorna prövats i olika länder.

– Men nästan ingen uppmärksamhet har ägnats åt biopesticider som bakterien Bacillus thuringiensis (Bt) och vilken potential de har för bekämpning av snytbaggar. Såvitt vi vet är det här den första studien, säger Adriana Puentes.

Bt bildar giftiga proteiner

Bt är en bakterie som finns naturligt i bland annat jord och olika vattenmiljöer. Den bildar proteiner som är giftiga för insekter. När en mottaglig insekt får i sig ett sådant protein så förstörs tarmen, den äter allt mindre och insekten dör. Bt och dess proteiner används idag i preparat för bekämpning av många olika sorters insekter. Man har även tagit fram transgena växter med Bt-gener, som gör att växten själv bildar protein giftigt för växtätande insekter.

Det finns ett stort antal olika stammar av Bt, som var och en är giftig för en viss grupp av insekter. Denna specifika verkan anses som en av fördelarna med att använda Bt framför bekämpningsmedel som slår bredare.

Överraskande resultat

I studien med snytbaggar testade SLU-forskare två stammar med känd specifik verkan på skalbaggar (Bt tenebrionis, preparat Novodor och Bt galleriae, preparat BeetleGONE tlc) samt en stam som i huvudsak fungerar på myggor (Bt israelensis, preparat VectoBac WG).

Alla tre Bt-stammarna minskade snytbaggarnas födointag och ledde i varierande grad till att de dog, oftast inom 1-2 veckor. Den toxiska effekten var klart starkast för stammen Bt israelensis (VectoBac), där dödligheten var 65-82 procent högre än för kontrollgruppen.

– Det var oväntat att effekten på snytbaggarna var starkare för den Bt-stam som används mot myggor än för de två som används mot skalbaggar. Att vi hade med den i testen beror på att några få tidigare studier påvisat effekt mot andra skalbaggar, säger Adriana Puentes.

Finns potential

Studien indikerar att det finns potential att utveckla metoder för skydd av plantor baserade på Bt-proteiner. Men det behövs mer ingående studier av rena Bt-proteiner (inte från kommersiella preparat) från olika stammar. Eftersom den mygg-specifika stammen Bt israelensis gav starkast effekt finns det också anledning att fortsätta undersöka hur specifik denna Bt-stam verkligen är.

Vetenskaplig artikel

Tudoran, A., Nordlander, G., Karlberg, A. & Puentes, A. 2020. A major forest insect pest, the pine weevil Hylobius abietis, is more susceptible to Diptera- than Coleoptera-targeted Bacillus thuringiensis strains. Pest Management Science (published online) https://doi.org/10.1002/ps.6144

Kontakt

Adriana.Puentes@slu.se, 018-67 24 03

Goran.Nordlander@slu.se, 018-67 23 65


Kontaktinformation