SLU-nyhet

Lekotop i teori och praktik - forskning om barns lek i naturmark

Publicerad: 16 december 2020
Naturlig lekplats med träd och buskar vintertid

Naturen är en stor inspirationskälla till barns lek. Genom att bättre förstå förutsättningarna för lek i naturmark skall en grupp SLU-forskare bidra till att göra stadens miljö mer hållbar och intressant för barn. I ett projekt tillsammans med Örebro kommun och landskapsarkitektkontoret Urbio utforskas begreppet lekotop i teori och praktik.

Avskalade och tillrättalagda platser utgör alltmer normen för barn och ungas utemiljöer. När fokus i utformningen ligger på standardiserade lekredskap så minskar barns kontakt med omgivande landskap med sin flora och fauna. I projektet ”Naturbaserade leklandskap för barn och unga” är det istället naturmarken som blir utgångspunkt för anläggning och design av lekmiljö.

Forskare och praktiker samarbetar

En tvärvetenskaplig konstellation av forskare och praktiker arbetar nu med att utveckla naturbaserade lekmiljöer. I Örebro kommun pågår byggnation av leklandskap i naturen i samarbete med landskapsarkitekturkontoret Urbio. Projektet omfattar ett konceptuellt och tekniskt arbete kring anläggningen av olika typer av leklandskap genom att ta tillvara natur på platsen och bygga vidare med vegetation och andra landskapselement. Barn, praktiker och forskare samarbetar kring hur leklandskapen ska designas. Här bidrar Urbio med skisser och kommunen står för de tekniska lösningarna och tillhandahåller mark.

Hållbar stad och barns lek

Samtidigt följer forskarna barnens lek i landskapslaboratoriet på SLU Alnarp där man också är i färd med att bygga nya lekotoper.
-Vi har förskolebarn som kommer hit och leker i landskapslaboratoriet och får på så sätt testbäddar både i Örebro kommun och på SLU Alnarp, säger Fredrika Mårtensson, projektledare och forskare i miljöpsykologi vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp.

Bred kompetens

Forskargruppen har tidigare samarbetat i flera olika projekt om barns lek i naturmark och utvecklingen av mer naturbaserade leklandskap. I gruppen finns bred kompetens inom miljöpsykologi, landskapsarkitektur, ekologi och vegetationsbyggnad.

Fakta:

Lekotop är ett begrepp med rötter i landskapsekologi och miljöpsykologi som används för att identifiera hållbara naturbaserade lekmiljöer med barnperspektiv som kombinerar lekvärden och naturvärden.

Idag används begreppet som ett ledord för utformning av lekmiljö i staden som tydliggör barns rätt att ta plats i staden och tillgodose deras basala behov av lek, rörelse och naturkontakt och samtidigt leverera ekosystemtjänster. Exempel på lekotoper som kan utvecklas är lekbäcken, skogsträdgården, gräsrummet och klätterbrynet.