SLU-nyhet

Rektor har beslutat om nya energimål för SLU

Publicerad: 30 november 2020

Under förra veckan tog rektor beslut om nya energimål för SLU. De ska gälla från årsskiftet till utgången av 2027 och innebär stort fokus på förnyelsebart och systematiska besparingsåtgärder både på det fastighetsbestånd SLU äger själv och de som vi hyr av Akademiska hus.

- Jag är glad att vi tar ytterligare steg för ett hållbart universitet och konkretiserar vårt arbete ytterligare, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör.

Öka den egna produktionen av el

  • Målet är att SLU ska räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % av förbrukningen, samt värme motsvarande minst 95 % av förbrukningen (miljömål 1.4).

Beslutet innebär att produktionen av el ska öka, främst via fler solceller på lämpliga SLU-ägda tak runt om i landet.

-Miljösatsningar av olika slag på våra egna fastigheter är stående inslag i vår verksamhet, säger Lars Edvin Andersson fastighetschef på SLU. SLU har redan idag en relativt stor andel egen producerad energi främst tack vare biogasverksamheten på Lövsta men det finns också solcellanläggningar på flera orter. Planer för var solcellerna ska sättas tas löpande fram.

Att inte göra av med onödig energi är också viktigt!

Målet innebär också stort fokus på energibesparingar och ett mål har formulerats tillsammans med Akademiska hus som ger oss ännu bättre förutsättningar att systematiskt gå igenom fastigheter för att hitta besparingsåtgärder.

  • SLU ska som ett gemensamt mål tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 som basår, energibespara med minst 15 % i de fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt (miljömål 1.6).

-Just den här delen tycker jag är särskilt rolig, säger miljöchef Johanna Sennmark. Samarbete är nyckel till att hitta åtgärder och jag är glad att bägge organisationernas ledningar ställer sig bakom det här.

Beslutet om SLU:s nya energimål i sin helhet hittar du här. Vid årsskiftet, när målen blir gällande, kommer de att presenteras på medarbetarwebbens miljösidor.

Relaterade sidor: