SLU-nyhet

Äntligen finns ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik!

Publicerad: 20 mars 2020

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) startat ett efterlängtat nätverk inom limnisk pedagogik. Syftet med nätverket är att underlätta för aktörer som arbetar med limnisk pedagogik att komma i kontakt med varandra för att utbyta idéer, starta samarbeten, och stötta varandra.

På så sätt kan nätverket bidra till att stärka arbetet kring sötvattensfrågor och därmed också bidra till att lyfta kunskapen och medvetenheten hos allmänheten om vattnets betydelse.

I november 2019 var det kick-off för nätverket med en workshop i Lidköping där 50 personer utbytte erfarenheter och diskuterade former för samverkan. Deltagarna, som bland annat kom från skolor, ideella organisationer, universitet, naturum, vattenråd, kommuner och museum, diskuterade erfarenheter kring naturvägledning och utomhuspedagogik i sötvattensmiljöer. Läs om resultatet av workshopen här.

Intresset för ett nätverk och behovet av erfarenhetsutbyte är stort, därför ser CNV fram emot att fortsätta arbetet under 2020 med att bygga upp nätverket och erbjuda stöd och inspiration i form av workshops, seminarier och andra kunskapshöjande aktiviteter.

Större nätverk och ökad geografisk spridning

Under 2020 kommer CNV att jobba för att inkludera fler intresserade i nätverket och verka för att den geografiska spridningen ökar. De flesta i nätverket kommer från södra Sverige så det är särskilt viktigt att nå fler från mellersta och norra delarna. Vi kommer också söka samarbete med aktörer i de nordiska länderna.

Många av nätverkets medlemmar arbetar ensamma och i små organisationer. De sätter stort värde i att komma i kontakt med andra för att få stöd och inspiration. CNV kommer därför under året att hålla tre regionala träffar runt om i landet. 

Systernätverk inom marin pedagogik

Det finns samtidigt ett liknande nätverk inom marin pedagogik som drivs av Havsmiljöinstitutet. Nära samarbete kommer ske mellan de båda nätverken. Bland annat kommer vi gemensamt bjuda in till en nationell konferens under hösten 2020.

Läs om det marina nätverket på Havsmiljöinstitutets hemsida.

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv