SLU-nyhet

Bättre smak och fler sorter av svensk frukt, bär och grönsaker med gemensamma krafter

Publicerad: 14 april 2020
Jorgubbar. Foto.

Efterfrågan på svenskodlade produkter – frukt, bär och grönsaker - har vuxit kraftigare än tillgången. Men växtförädling på dessa grödor är i det närmaste obefintlig. Svenska grönsaksodlare är idag huvudsakligen beroende av de sorter som utvecklas av utländska globala utsädesföretag. För Sverige bidrar detta till en osäkerhet i livsmedelsförsörjningen. SLU Grogrund har precis avslutat ett projekt som visar på att en samordnad sortimentsprovning av grönsaker skulle kunna ge svenska konsumenter ett större urval av frukt, bär och grönsaker lämpade för odling i Sverige, vilket skulle bidra till den inhemska livsmedelsförsörjningen.

För att utveckla och anpassa grödor till nya förhållanden krävs kontinuerlig utveckling. Växtförädling är ett kraftfullt och viktigt verktyg i bland annat trädgårdsbranschens arbete med att förvalta, skapa och utveckla framtidens hållbara trädgårdsprodukter. Men det är inte realistiskt att starta upp ett fullskaligt växtförädlingsprogram i Sverige för frilandsodlade grönsaker, kostnaderna anses vara för höga och konkurrensen från existerande internationella, globala företag för stort. Det visar projektet Växtförädling i hortikulturell frilandsodling, ett projekt inom SLU Grogrund. Projektet konstaterar att en nationell samordnad sortprovning av grönsaker snabbt skulle kunna bidra till att utveckla produktionen, öka kunskapsnivån, främja odling i hela Sverige och stärka konkurrenskraften i svensk trädgårdsproduktion.

Det finns redan idag svensk sortutveckling av framförallt äpple vid SLU i Balsgård, men för jordgubbar, Sveriges till ytan största frilandsodlade trädgårdskultur, finns i dagsläget ingen växtförädling.

–Det visade sig att sortprovningen förväntas ge odlare en större tillgång till transparent information och ökad kunskap om fler sorter, vilket i förlängningen kan öka produktivitet och bidra till en mer hållbar produktion och livsmedelskonsumtion, menar Sara Spendrup, forskare och lärare på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU.

Sara Spendrup som varit projektledare för detta SLU Grogrund projekt, har tillsammans med LRF Trädgård och Elitplantstationen undersökt hur behovet av förädlade sorter av frilandsodlade grönsaker, frukt och bär ser ut i Sverige, både gällande producenter och konsumenter.

–Studien visade att odlare bland annat önskar att växtförädlingen utvecklar härdiga, resistenta sorter som kan odlas med mindre mängd kemiska bekämpningsmedel. Konsumenter vill att förädlingen dessutom ska bidra till att utveckla smak, förbättra näringsinnehåll, öka hälsofrämjande egenskaper och ge förutsättningar för mer ekologisk odling, säger Sara Spendrup.

–Förhoppningen är att studien ska fungera som ett avstamp för framtida projekt kopplade till växtförädling och sortprovning inom trädgård och därmed bidra till att öka produktionen och stärka konkurrenskraften i svensk trädgårdsproduktion, menar Sara Spendrup.

Fakta:

Detta SLU Grogrund projekt är ett samarbete mellan SLU, LRF Trädgård och Elitplantstationen. SLU rapporten nr 2020:2 "Växtförädling i hortikulturell frilandsodling" finns att ladda ner här.

Projektet är en del av verksamheten inom SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, ett nationellt centrum som startade 2018 med placering vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. SLU Grogrund är en av de största konkreta satsningarna som gjorts för att nå målen i den av riksdagen beslutade svenska livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategins mål handlar bland annat om att öka produktionen av hållbara svenska livsmedel och främja grön, cirkulär och biobaserade tillväxt.