SLU-nyhet

Doktorsarbete om design av utemiljö inom hälso- och sjukvård

Publicerad: 06 april 2020
SLU Alnarps rehabiliterignsträdgård

Forskningen visar att vistelse i grönområden, trädgårdsbesök och trädgårdsterapi kan ha positiva effekter på personer som drabbats av demens. Men hur ska arbetet med att designa utomhusmiljöer inom sjukvården gå till? Forskarstuderande Nina Oher, vid SLU Alnarp, kommer i sitt doktorsarbete bland annat att utveckla ett ramverk för att integrera forskningsevidens och målgruppsrelaterad kunskap i själva designprocessen.

Demens har kommit att bli en global hälsofråga. I Sverige lever ungefär 160 000 personer med demens och fram till 2050 förväntas antalet drabbade fördubblas. Samtidigt saknas idag botande medicinsk behandling. Behovet av andra behandlingsmetoder kommer därför att öka.

I Malmö bygger nu Region Skåne en ny anläggning för Minneskliniken, som är ett kunskapscenter för arbete med minnesrelaterade sjukdomar. Arbetet inkluderar minnesforskning så väl som specialistverksamhet med patientutredningar och behandling. För första gången får nu kliniken tillgång till en utemiljö. På taket till kliniken anläggs en trädgård anpassad för demensdrabbade och Nina Oher är delaktig i processen redan från början.

– Tanken är att takträdgården ska användas av patienterna för samtal, behandling, rehab, fysiska aktiviteter och stresshantering. Även personalen ska kunna använda trädgården för möten och under raster i arbetet, berättar Nina Oher.

Evidensbaserad design

Hennes mål är att undersöka och utveckla konceptet evidensbaserad design, ett begrepp som innebär att bästa möjliga kunskap och erfarenheter inom ett område används i designprocesser, målet är även att utveckla ett användbart ramverk. Genom att skapa ett ramverk för hur planeringen steg för steg kan gå till, skapas kunskap om hur processen kan se ut när utemiljö designas för speciella användargrupper. I doktorsarbetet ska även den nya takträdgården utvärderas.

Doktorsarbetet kommer att utmynna i minst tre vetenskapliga artiklar. I den första presenteras ramverket för arbetet med evidensbaserad design av utemiljö för en specifik målgrupp. En studie från Alnarps rehabiliteringsträdgård ligger till grund för den andra artikeln. Här har patienter från Minneskliniken, i tidigt stadie av demens, under 8 veckor tillbringat tid och deltagit i olika aktiviteter i rehabiliteringsträdgården. För artikeln används datainsamling så som observationer, dagböcker, loggböcker och intervjuer.

Utvärdering av takträdgården

Den tredje artikeln handlar om utvärderingen av den nya takträdgården på Minnesklinken. Data om trädgården planeras att samlas från hösten 2020 till och med sommaren 2021.

Nina Oher har en kandidat i arkitektur från UCD Dublin och en master i landskapsarkitektur och miljöpsykologi från SLU Alnarp. Hon är forskarstuderande vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp. Patrik Grahn och Anna Bengtsson, forskare vid samma institution, är hennes handledare.