SLU-nyhet

Framåt för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem

Publicerad: 15 maj 2020
Svartvita kor i stall.

Under ett års tid har forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem varit I gång. Projekten har under 2019 både planerat arbetet men även börjat datainsamling och bearbetning av insamlat material.

För projektet “Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd I mjölkkobesättningar” har 2019 varit ett planeringsår. Projektdeltagarna har bland annat genomgått utbildning I intervjuteknik, haft möte med VÄXA Sverige om urval och rådgivning samt ett möte med referensgruppen

Projektet “Metoder och rekommendationer för miljöutvärdering av jordbruk och dess livsmedelsproduktion (EEVAS)” har genomfört en djupare litterastudie kring data och processer kring kvävets och fosforns kretslopp. Nästa steg är att samla in data från produktionssystem som är kopplade till gräsbioraffinaderier.

För projektet “Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter I livscykelanalyser av livsmedelsprodukter” har del ett och del tre genomförts. Del ett bestod av att skapa en databas av 120 livsmedelsprodukter som inkluderar näringsinnehåll och klimatpåverkan. Därefter gjordes beräkningar på näringstätheten hos dessa i relation till klimatpåverkan. Datan användes sedan bland annat i del tre för att utvärdera kvalitén på dieten. Nu att bearbetas resultaten samtidigt som projektgruppen påbörjar en litteraturstudie. I del två kommer för- och nackdelar med att inkludera nutrition- och hälsoaspekter undersökas och hur existerande modeller skulle kunna utvecklas för detta ändamål.

Projektet “Det mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet” har genomfört en pilotstudie för att testa fyra olika verktyg som ska utvärdera biologisk mångfald på två svenska och två internationella mjölkgårdar. Nu ska dessa verktyg testas i större utsträckning på svenska gårdar och en litteraturstudie genomföras. Projekten har även börjat studera kolinglagring och hur den ska utvärderas på gårdsnivå, nationell och regional nivå.

Fakta:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem" hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. I dagsläget har fem projekt beviljats medel och syftet är att skapa förutsättningar och genera ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och -konsumtion. SLU har genom SLU Future Food fått i uppgift att koordinera de fem projekten i ett sammanhållet forskningsprogram för ökad samverkan och sammanvägning av resultat.

Läs mer om programmet här: Forskningsprogrammet hållbara dieter från hållbara livsmedelskedjor – fokus mjölk

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Ola Thomsson, Agr. Dr.
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Forskningssekreterare  på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap,
ola.thomsson@slu.se, 018-672340, 072-3294970

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se