SLU-nyhet

Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Publicerad: 27 maj 2020

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som idag publicerar årlig officiell statistik.

Enligt officiell statistik är den totala årliga tillväxten i Sverige 123 miljoner m3sk per år jämfört med nästan 130 miljoner m3sk, för fem år sedan.

– Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador, beskriver Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Skogsstyrelsens bruttoavverkningsstatistik visar på en total årlig avverkning på över 90 miljoner m3sk per år samtidigt som den årliga naturliga avgången (att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis stormar) enligt Riksskogstaxeringen har bidragit med ytterligare knappt 14 miljoner m3sk per år. Undantaget effekterna av stormen Gudrun så har den totala avgången i Sverige aldrig varit högre under en enskild femårsperiod.

Areal tillgänglig för virkesproduktion minskar

En analys, av virkesförrådets utveckling på produktiv skogsmark i Sverige från början av 1950-talet till idag, visar att arealen produktiv skogsmark, tillgänglig för virkesproduktion har minskat, till förmån för ökat skydd av skogsmark av naturvårdsskäl.

– Tillsammans med virkesförrådets lägre tillväxttakt, medför det att utrymmet för avverkning, utan att minska virkesförrådet, på kort sikt har minskat, konstaterar Jonas Fridman.

Temaavsnitt om död ved

Temaavsnittet i Skogsdata 2020, Den döda veden, presenterar resultat baserat på mätning av döda träd som utförs på Riksskogstaxeringens provytor. Den döda veden är av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

– Mängden hård död ved har mer än fördubblats sedan 1926, säger Cornelia Roberge, analytiker på Riksskogstaxeringen. Den totala mängden död ved i skogsmark är idag 244 miljoner m3 vilket motsvarar 8,9 m3/ha. Mängden död ved i skogsmark inom formellt skyddade områden är idag 20,4 m3/ha, jämfört med 7,9 m3/ha utanför.

För nedbruten död ved saknas jämförbar statistik över beskrivet tidsspann. Läs mer i temaavsnittet "Den döda veden" i Skogsdata 2020.

Länk till rapporten

Skogsdata 2020 (pdf)

Kontaktpersoner

Jonas Fridman, programchef
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå
jonas.fridman@slu.se, 090-786 84 73,070-678 40 52

Cornelia Roberge, analytiker
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå
cornelia.roberge@slu.se, 090-786 82 75

Per Nilsson, redovisningsansvarig
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå
per.nilsson@slu.se, 090-786 84 72, 070-309 69 19

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Omslagsfoto till Skogsdata 2020. Foto: Anton Larsson, SLU

Foto av Jonas Fridman Foto av Cornelia Roberge Foto av Per Nilsson

Porträttfoton. Från vänster: Jonas Fridman, Cornelia Roberge & Per Nilsson. Foto: Mariann Holmgren, Grejja Kommunikation AB

Fakta:

SLU Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fält över hela landet, varav drygt 7000 i skogsmark.

Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på SLU Riksskogstaxeringens hemsida, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

www.slu.se/riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.