SLU-nyhet

Så bidrar SLU:s vetenskapliga publikationer till Agenda 2030

Publicerad: 15 juni 2020
 Kopplingar mellan SLU:s publikationer och de globala målen. Illustration..

SLU-publikationer som kopplar till de globala hållbarhetsmålen har fått ett ökat genomslag i samhället det senaste decenniet. Det visar en analys av vetenskapliga publikationer från SLU. I dagsläget finns en sammanställning för sju av sjutton globala mål.

I en ny tjänst, som SLU-biblioteket utvecklar, listas SLU:s vetenskapliga publikationer per globalt hållbarhetsmål från år 2008 och framåt. För varje mål visas hur stor andel av publikationerna som är öppet tillgängliga och vilket genomslag de har utanför vetenskapssamhället.

Genomslaget redovisas genom så kallad altmetrisk information, vilken bygger på omnämnandet av publikationer i Wikipedia, bloggar, sociala medier, patentdatabaser, policydokument, med mera. Inom varje mål ges en grafisk bild av vilka lärosäten eller andra organisationer som SLU sampublicerar med.

– Det är spännande och inspirerande att djupdyka i analyserna – man blir stolt över att se den stora bredden i och genomslaget av den kunskap som genereras vid SLU, säger Ylva Hillbur, vicerektor med ansvar för internationella relationer och Agenda 2030-frågor på SLU.

För närvarande är sju av de globala målen analyserade, men arbete pågår med att inkludera alla 17 målen. Flest publikationer finns i nuläget kopplat till det globala målet om ekosystem och biologisk mångfald (mål 15). Här listas cirka 1450 SLU-publikationer, av vilka knappt hälften är öppet tillgängliga.

– SLU har en stor publicering inom mål 15 jämfört med de flesta andra universitet som gjort motsvarande analyser, berättar Agneta Lindsten på SLU-biblioteket, som tillsammans med sina medarbetare utvecklat tjänsten och som ansvarar för analyserna.

Resultaten bygger på återkommande sökningar i ett antal databaser och innehållet för varje målområde uppdateras därför kontinuerligt.

Fakta:

SLU-publikationer och Agenda 2030

Listorna över publikationer relaterade till de globala målen har genererats genom sökningar i databaserna Web of Science Core Collection, Scopus och SLU:s publikationsdatabas SLUpub. Tjänsten utvecklas av SLU-biblioteket i samarbete med SLU Global.