SLU-nyhet

Projekt tittar på hur skogar kan skötas för både rennäring och virkesproduktion

Publicerad: 01 juni 2020
Tre renar betar i en delvis snöbeklädd granskog

Med mer information om hur olika skötselalternativ påverkar förutsättningar för renbete, virkesproduktion och kolinlagring hundra år framåt i tiden hoppas forskare i nytt forskningsprojekt kunna bidra till bättre underlag till skogsbruksplanering och samråd. Målet är att de skogliga ekosystemtjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett hållbart sätt med nya strategier och mekanismer utvecklade inom NOBEL-projektet.

NOBEL (Novel business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services) är ett EU-projekt där SLU är en av sju partners. Det övergripande målet är att kartlägga den nuvarande och framtida rollen för marknads- och icke-marknadsbaserade ekosystemtjänster och utveckla strategier och mekanismer för att kunna tillhandahålla dem på ett hållbart sätt.

I Sverige ska projektet i första hand fokusera på några speciellt viktiga tjänster som det skogliga ekosystemet producerar, nämligen renbete (med fokus på lav), virkesproduktion och kolinlagring. Projektet kommer att formulera åtgärder för en skogsskötsel anpassad för renskötsel delvis baserade på Vilhelmina Norra samebyns indelning av betesland samt beskrivningar av renarnas betesgång och flyttleder. Efter att ha formulerat de renskötselanpassade skogsbruksåtgärderna så analyseras dessa i Heureka-systemet. Projektet kommer att studera resultatet av olika skogsskötselalternativ för varje 5-årsperiod i ett 100-årigt tidsperspektiv, till exempel när det kommer till lavförekomst, kolinlagring och ekonomiska indikatorer som avverkningsvolym och nuvärde. De renskötselanpassade skogskötselalternativen kommer jämföras med de alternativ som representerar dagens skötsel. Genom en optimeringsteknik kommer projektet kunna finna flera kompromisslösningar där förutsättningar för renbete, virkesproduktion och kolinlagring ges olika mycket vikt. Detta arbete kommer att introducera både ett tydligt landskapsperspektiv och ett betydligt längre tidsperspektiv än vad som används i vanliga skogsbruksplaner eller i samråd idag. Resultaten kommer sedan testas som underlag i verkliga samrådssituationer, samt i en rad workshops med intressenter. Förhoppningen är att dessa samråd ska få bättre underlag vid diskussioner som kan underlätta samsyn bland olika intressen som sen kan fortsätta nyttja skogens många olika ekosystemtjänster hållbart.