SLU-nyhet

Arbetet med biologisk mångfald i världen utvärderat: Bara sex av 20 mål delvis uppfyllda

Publicerad: 15 september 2020

Tisdag den 15 september släpps en rapport från konventionen om biologisk mångfald, CBD. Rapporten Global Biodiversity Outlook 5 sammanställer hur världens länder nått upp till de satta målen under perioden 2011-2020. Av de 20 målen har inget fullt ut blivit uppnått, och endast sex mål är delvis nådda.

Konventionen om biologisk mångfald, CBD, antog 2011 en strategisk plan för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald i världen. Planen innehåller 20 mål, de så kallade ”Aichi-målen”, som sattes till 2020. Nu kommer rapporten som talar om hur länderna i världen klarat av att uppfylla dessa mål.

Aichimålen handlar om att minska den direkta påverkan och förbättra situationen för biologisk mångfald och att öka nyttan av ekosystemtjänster för alla. I Sverige har vi införlivat Aichimålen i vårt miljömålsarbete. Nu har länderna som antagit konventionen om biologisk mångfald rapporterat in hur man lyckats i arbetet med att uppnå dessa mål, och CBD (Convention on Biological Diversity) har tillsammans med data från globala organisationer sammanställt informationen i rapporten Global Biodiversity Outlook, den femte i ordningen sedan 2001.

GBO5 redovisar CBD:s utvärdering av Aichi-målen, bland annat baserat på parternas egna rapporter om vad de lyckats uppnå. Slutåret för målen är 2020, men inget av de 20 Aichi-målen för biologisk mångfald kommer att nås fullt ut i år. För sex av målen har vissa delmål uppnåtts, däribland att identifiera de viktigaste invasiva främmande arterna, inrätta skyddade områden, och att skriva nationella åtgärdsplaner. Tillståndet för den biologiska mångfalden har inte förbättrats, tvärtom har läget ofta förvärrats, och de direkta och indirekta drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald kvarstår.

- De flesta länder har satt nationella mål för att genomföra konventionen och nå Aichi-målen, men bara 23 % av de nationella målen motsvarar Aichi-målens innehåll och ambitionsnivå, och de flesta av dessa kommer inte att nås i år (bara 10% av de nationella målen motsvarar Aichi-målen och är på väg att nås). Detta visar att CBD-parternas ambitionsnivå när det gäller det egna genomförandet varit för låg, och att man dessutom misslyckats med att nå sina egna mål, kommenterar Torbjörn Ebenhard.

Trots den generellt negativa bilden finns det också ljusglimtar. Där åtgärder har satts in kan man också se resultat. Många djurpopulationer ökar i storlek, åtminstone lokalt, tack vare bättre skydd och mer hållbart nyttjande. Det gäller både valar, stora rovdjur och fiskar som nyttjas kommersiellt. Den globala avskogningshastigheten har saktat ned, och större områden på land och i hav har fått formellt skydd. Den totala omfattningen av dessa framgångar är dock inte tillräcklig för att vända den negativa globala trenden.

Torbjörn igen:

- Naturvård fungerar, bara man satsar på att genomföra den. En aktuell studie visar att naturvård räddat upp till 48 akut utrotningshotade arter av fåglar och däggdjur sedan 1993 (då CBD kom till). Utan dessa insatser hade utrotningstakten varit omkring 3 gånger högre för dessa djurgrupper. Även arter som inte varit globalt utrotningshotade har ökat i antal tack vare naturvårdsinsatser, i Sverige till exempel trana, sångsvan, grågås, björn, varg och utter. Det finns alltså hopp om att bevara hotade arter, men för att lyckas på sikt räcker det inte med akut naturvård, vi måste också arbeta med de bakomliggande drivkrafterna i samhället som orsakar hoten mot den biologiska mångfalden.

Men rapporten talar ändå sitt tydliga språk: det behövs en genomgripande förändring på olika plan och av många olika aktörer i samhället, för att genomföra den förändring som krävs för hejda förlusten av biologisk mångfald. En förlust som i sin tur hotar välfärd, liv och verksamhet för människor världen över.

Hur uppfyller Sverige miljömålen?

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och en uppsättning åtgärdsinriktade etappmål, som tillsammans pekar ut hur Sverige ska uppnå sina åtaganden under CBD. Den senaste uppföljning av måluppfyllelsen (Fördjupad utvärdering av miljömålen) visade en positiv utveckling när det gäller luftkvalitet och försurning, men på alla andra områden, bland annat ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen finns ännu inte på plats. Det innebär att Sverige liksom de flesta andra av CBD:s parter inte har bidragit tillräckligt till de globala CBD-målen, på grund av ett för svagt genomförande. Sveriges fokus i de nu pågående förhandlingarna om nya globala CBD-mål är att inte sänka ambitionsnivån jämfört med Aichi-målen, och samtidigt stärka alla mekanismer för genomförandet.

 

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se