SLU-nyhet

​Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet

Publicerad: 04 september 2020
Skogslandskap med fjäll. Foto.
Malgovik, Vilhelmina. Foto: Mikael Strömberg

I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta skogslandskap med mer naturliga, ofta gamla och emellanåt virkesrika skogar.

Sveriges samlade naturvårdsarealer är starkt koncentrerade till fjällregionen och visar på dess nationella och internationella betydelse. Att bevara det fjällnära skogslandskapets naturvärden och samtidigt främja en levande landsbygd är en stor utmaning, Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar forskare med att fördjupa kunskaperna om det fjällnära skogslandskapets förutsättningar för hållbar landskapsplanering och regional och lokal utveckling.

– De skogsarealer som finns i fjällregionen räcker inte till för alla de allmänna och enskilda anspråk och intressen som finns, säger Johan Svensson, forskare vid SLU.

Viktiga värden i landskapet

Det fjällnära skogslandskapet har påverkats av skogsbruk, rennäring, fjälljordbruk och annan markanvändning under mycket lång tid. Men de fjällnära skogarna har inte brukats med samma intensitet som skogar i andra delar av landet så hyggen och unga täta skogar förekommer inte i lika stor utsträckning. Detta innebär att värden som är viktiga för att upprätthålla naturliga ekologiska strukturer och processer finns kvar.

– Den fjällnära gränsens tillkomst 1991 är helt avgörande. Den mer restriktiva hållningen till slutavverkningar har borgat för att det fjällnära skogslandskapet är förhållandevis intakt. De omfattande avverkningarna fram till 1990-talet har inte som helhet fått så stor påverkan. Det är viktigt att skogspolitiken är fortsatt offensiv i fjällnära skog, med biologisk mångfald, hållbarhet och mångbruk i fokus, säger Johan Svensson.

Skogens sträckning viktig för många arter

Att den fjällnära skogen har en nord-sydlig utsträckning längs hela fjällkedjan kan vara helt avgörande för många arters möjligheter att förflytta sig i en tid av klimatförändringar. För att konflikter ska kunna undvikas behövs väl underbyggda kunskaper om var de högsta värdena finns, hur de kan bevaras och hur skötsel- och förvaltningsstrategier kan anpassas samtidigt som det finns möjligheter till lokal och regional utveckling som tar sin utgångspunkt i de inneboende värdena och resurserna.

– Det är mycket angeläget att det sker tillämpad forskning om landskapsplanering som samtidigt värnar natur-, kultur- och ekonomiska värden. Vi har i flera sammanhang mött skogsbrukets företrädare såväl som myndigheter. Dagens ofta hårda debatt i Sverige och andra länder om skogen gör att det finns ett stort behov av att enas om fakta och förutsättningar, säger Johan Svensson.

Forskarna ser fram emot Skogsutredningens kommande rapport och att det presenteras genomarbetade och framåtsyftande direktiv på långsiktigt hållbar förvaltning och skydd av de fjällnära skogarnas många och stora värden.

Kontakt

Johan Svensson, forskare i landskapsekologi vid SLU
johan.svensson@slu.se tel 0730-21 68 80

Per Angelstam, professor i skogs- och naturresurshushållning vid SLU
per.angelstam@slu.se tel 070-244 49 71

Grzegorz Mikusiński, docent i biologi vid SLU
grzegorz.mikusinski@slu.se tel 070-775 71 61

Bengt Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitet och SLU
bengt-gunnar.jonsson@miun.se tel 010-142 89 41

Fakta:


Kontaktinformation

Johan Svensson, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
johan.svensson@slu.se 090-7868333, 073-0216880