SLU-nyhet

Nya metoder förbättrar riskanalysen av förorenade fiberbankar

Publicerad: 30 september 2020
Provtagningsutrustning på fartyg, foto.

Nu är slutrapporten från forskningsprojektet TREASURE publicerad. Målet med projektet var att utveckla nya metoder för att bedöma risker för spridning av miljögifter från fiberbankar på havets botten till omgivande vattenmiljö.

Så kallade fiberbankar består av cellulosa och andra träfibermaterial som tidigare släpptes ut i sjöar och hav vid tillverkning av papper och pappersmassa. Fiberbankarna är ofta förorenade av organiska miljöföroreningar och tungmetaller.

Eftersom sanering av fiberbankar är mycket dyr, behöver förorenade platser riskbedömas så att prioriteringar kan göras, men lämpliga metoder för analys av fiberbankarna har saknats. I projektet TREASURE testades en ny kombination av analysmetoder, som inkluderade undersökningar av riskerna för att miljögifter sprids. Gifterna kan spridas exempelvis genom bottenskred, direkt till vattnet och genom att de tas upp av organismer som lever på havsbotten.

Inom TREASURE vidareutvecklades också en metodik att skatta risken för spridning av föroreningar från fiberbankar till omgivande vattenmiljö. Metodiken är tänkt att kunna utgöra underlag i en riskbedömning.

Från institutionen för vatten och miljö har bland annat Anna-Karin Dahlberg medverkat. Hennes forskning visar att fiberbankarna som studerats är kraftigt förorenade av organiska miljögifter, bland annat PCB. Trots att dessa föroreningar är starkt bundna till fibermaterialet så observerades förhöjda halter i fiberbankarnas porvatten. Inga bottenlevande organismer hittades i fiberbankarna som undersöktes, men i närliggande sediment förorenade av träfibrer (så kallade fiberrika sediment) hittades både havsborstmask (av släktet Marenzelleria) och skorv. Beräkningar visar att båda arterna bioackumulerar miljögifterna, vilket tyder på att dessa ämnen anrikas i näringsväven, och kan påverka även djur som inte lever i direkt närhet till fiberbankarna.

Mer forskning om fiberbankar vid Vatten och miljö

Flera forskningsprojekt på institutionen handlar om förorenade fiberbankar. Läs mer: