SLU-nyhet

Hur kan godkännanden av mikrobiologiska bekämpningsprodukter i EU rationaliseras?

Publicerad: 15 januari 2021
Lila bakterier som bildar rader. Foto.

En vetenskaplig studie vid SLU och Köpenhamns universitet har undersökt varför tillståndsprocessen för mikrobiologiska växtskyddsmedel är mer långvarig i Europeiska unionen än i andra jämförbara områden. Det visade sig att även om EU:s regleringsprocess har stark vetenskaplig förankring har de mest relevanta begreppen, kunskapen och expertisen inte tillämpats i säkerhetsbedömningen av mikroorganismers användning inom biologisk bekämpning.

Eftersom jordens befolkning förväntas öka ytterligare kan vi förutse ett fortsatt stort behov av att skydda våra grödor från skadedjur och växtsjukdomar. Fler alternativ till konventionella kemiska ämnen kommer att behövas, med mindre negativa biverkningar för människor och miljö.

Naturliga fiender för att bekämpa skadegörare

Ett alternativt sätt att kontrollera skadegörare är biologisk bekämpning med ”naturliga fiender”. Antagonistiska eller insektspatogena mikroorganismer (till exempel svampar, bakterier och virus), insekter och spindeldjur (exempelvis parasitsteklar och rovkvalster) samt insektparasitiska nematoder har alla använts framgångsrikt i biologisk bekämpning. Nya mikrobiella stammar som har lovande biologiska bekämpningsegenskaper isoleras och karakteriseras kontinuerligt.

Det tar lång tid att godkänna biologiska bekämpningsorganismer i EU

En rapport från EU-parlamentet 2019 framhöll att alltför lite har gjorts för att stödja alternativa tekniker. Många vetenskapliga studier från de senaste decennierna har betonat att regelverken för mikrobiella bekämpningsmedel har varit onödigt krångliga och utgjort ett betydande hinder för införandet av mikrobiell bekämpning av skadegörare i praktiken. Dessutom har den genomsnittliga tiden för marknadsgodkännande av en mikrobiell produkt varit betydligt längre i EU än i jämförbara områden.

– Traditioner och arv från bedömningar av konventionella kemiska bekämpningsmedel har sannolikt bidragit till det här genom att styra utvärderingarna av mikroorganismer i en mindre relevant riktning, säger Ingvar Sundh.

Godkännanden måste förankras i grundläggande mikrobiologisk vetenskap

Enligt den nya studien visar det nuvarande ramverket för mikrobiella växtskyddsmedel i EU låg överensstämmelse med principerna att lagstiftning kan förväntas ha juridisk förutsägbarhet och proportionalitet. Dessutom bör reglerna och utvärderingarna vara rimligt i linje med dem i jämförbara områden.

– Vi såg också att de möjligheter som finns att ta hänsyn till andra frågor än säkerhet och etiska överväganden borde kunna användas mer. För att effektivisera EU:s godkännanden av mikrobiella bekämpningsprodukter behöver både den grundläggande lagsstiftningen och utvärderingarna av organismer och produkter starkare förankring i grundläggande mikrobiologisk vetenskap, avslutar Ingvar Sundh.

Artikeln skrevs med stöd från SLU Centrum for biologisk bekämpning och EU-projektet EcoStack.


Kontaktinformation

Ingvar Sundh

Professor på institutionen för molekylära vetenskaper
+46 (0)18-673208
ingvar.sundh@slu.se
CV-sida

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se