SLU-nyhet

Invasiv fisk – från risk till resurs

Publicerad: 28 januari 2021
Svartmunnad smörbult fotad framifrån mot vit bakgrund.

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter. Den reproducerar sig snabbt och konkurrerar ut andra arter. Nu ska forskare vid SLU ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.

Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter.

– I takt med att arten sprider sig i svenska vatten blir behovet av att ta fram kunskap om artens effekter och effektiva förvaltningsåtgärder allt mer akut, säger Ann-Britt Florin, projektledare och forskare vid SLU.

Hittades i Sverige 2008

År 2008 rapporterades arten för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård. Den har sedan dess spridit sig till allt fler platser i Sverige och även påträffats i sötvatten på Gotland och i Kalmar län. I de stora sjöarna i Nordamerika samt i vatten i Europa finns negativa effekter rapporterade.

– Men ännu vet vi inte vilka effekter den kommer att ha här, säger Ann-Britt Florin.

I det fyraåriga projektet vill forskarna förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör.

I ett första steg ska forskarna undersöka om svartmunnad smörbult påverkar fisksamhället och fisket i Sverige genom att undersöka om det finns effekter på andra inhemska bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake, stensimpa och skrubbskädda. De ska också genomföra experiment för att se om den svartmunnade smörbulten stör laxens lek och/eller äter dess ägg.

Nya metoder utvecklas

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten.

– Vi fokuserar dels på metoder att förhindra spridning till sötvatten, vilken riskerar att öka som följd av miljöanpassningen av svensk vattenkraft och anläggandet av fiskpassager, och dels på att minska tätheten av arten genom fiske eller genom naturliga predatorer, säger Erin McCallum, forskare vid SLU.

Forskarna ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske. I nära samarbete med fiskare ska de pröva ut när, var och hur svartmunnad smörbult bäst fångas och utveckla redskap som är effektiva att fånga svartmunnad smörbult men där bifångst av andra arter är minimal. Inom projektet kommer de även att utvärdera om ett fiske på svartmunnad smörbult går att genomföra inom svensk lagstiftning och om det går att göra hållbart och lönsamt.

– Målet är att utveckla kostnadseffektiva, realistiska förvaltningsverktyg, färdiga att använda, säger Erin McCallum.

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet kommer att pågå under fyra år och bedrivs som ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Lunds universitet. Forskningen finansieras av Naturvårdsverket och Formas som en del i deras forskningsutlysning för hantering av invasiva främmande arter.

Fakta:

Svartmunnad smörbult

Den svartmunnade smörbulten har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet. Den har sannolikt spridits till Östersjön via barlastvatten från fartyg. 2008 upptäcktes en svartmunnad smörbult för första gången i Sverige, i Karlskrona skärgård. Där är arten nu väl etablerad, och detsamma gäller i Göteborg, i Visby, i Kalmarsund och i Stockholms södra skärgård. Under 2020 hittades den i stor mängd i Gävlebukten vilket är det nordligaste fyndet i Sverige.

Den svartmunnade smörbulten är otroligt anpassningsbar, den reproducerar sig snabbt och har lätt att hitta både boplatser och föda. När svartmunnad smörbult väl etablerat sig i ett område ökar den ofta snabbt i antal.