SLU-nyhet

Miljökemikalier i äggcellens omgivning påverkar embryots tidiga utveckling

Publicerad: 24 november 2021
Mikroskopbild på ett ko-embryo där kärnor och fett är färgade

Kemikalier producerade av människor kan påverka såväl människors som djurs hälsa. De senaste åren har fler och fler hittat samband mellan exponering för kemikalier och effekter på kvinnors fertilitet. Om detta, och mer specifikt effekten av kemikalier i miljön omkring äggcellen, skriver Ida Hallberg i en avhandling från SLU.

För kvinnor är fruktsamheten helt beroende av en äggcell som är kapabel att driva den tidiga embryoutvecklingen. Äggets kvalitet påverkar inte bara den tidigare utvecklingen utan har även betydelse för embryots förmåga att fästa i livmodern och till och med utvecklingen senare än så.

Miljökemikalier återfinns inte bara i människors blod utan finns även i direkt kontakt med äggcellen i äggblåsan där ägget mognar. Ida Hallberg har i sitt doktorsarbete vid SLU analyserat äggblåsevätska från människor och funnit att den innehåller tusentals ämnen, både sådana som kroppen producerar själv men också miljökemikalier.

– Det produceras en oerhört stor mängd kemikalier globalt, och att åtskilliga av dessa även överförs till äggblåsevätskan är inte förvånande. Däremot pekar mina resultat på en stor kunskapslucka, när man jämför de relativt små grupper av ämnen vi normalt studerar med den komplexa miljö som äggcellen utsätts för, berättar Ida Hallberg.

Genom att använda äggceller från ko, kunde sedan effekterna på embryoutvecklingen studeras mer i detalj. Här undersöktes effekten av en grupp högfluorerade ämnen (PFAS) som finns i produkter med fett- och smutsavvisande material, som till exempel stekpannor med non-stick beläggning och impregnerade kläder.

Efter att äggceller exponerats studerades den tidiga embryoutvecklingen på laboratoriet och resultaten visade att höga doser av PFAS är direkt dödliga för embryon, medan lägre doser påverkade embryots utvecklingshastighet och fettsammansättning. Vissa av de ämnen som undersöktes i kostudien påverkade embryona redan vid halter som har uppmätts i äggblåsevätska hos kvinnor.

– Varje celldelning är strikt reglerad under den tidiga utvecklingen och även små avvikelser kan bidra till minskade chanser till en graviditet. Tidigare forskning tyder på att ökad mängd fett i embryon är negativt för fortsatt utveckling, men vi kan inte säkert säga vad det innebär för avkomman, säger Ida Hallberg.

– Vi har visat hur exponering för enstaka kemikalier påverkar kons tidiga embryoutveckling i laboratoriemiljö. Detta är oroande, med tanke på vilken komplex sammansättning av kemikalier som äggcellerna utsätts för under utvecklingen hos människor.

------------------------------------------------

Veterinär Ida Hallberg försvarade sin doktorsavhandling, Oocyte maturation in a contaminated environment – effects of perfluoroalkyl substances on bovine early embryo development in vitro, den 19 november 2021 vid SLU i Uppsala.

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/25957/ 

Mer information

Ida Hallberg, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper; Avdelningen för reproduktion
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
ida.hallberg@slu.se, 018-67 16 41

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Fotograf ska anges.)

Mikroskopbild på ett ko-embryo där kärnor och fett är färgade. Foto: Ida Hallberg

Ida Hallberg. Foto: Johan Hallberg


Kontaktinformation