SLU-nyhet

Stora förluster av koldioxid från myrar på hösten

Publicerad: 14 december 2021
En myr. Foto.

En ny studie visar att koldioxiden i myrarnas vattenfyllda torv inte är stabil. Snabb transport av koldioxid till ytan sker plötsligt varje höst. Detta har upptäckts genom fyra års täta mätningar av koldioxidhalten i myrvattnet.

Nordliga myrar har ackumulerat kol från atmosfären i tusentals år och lagrar idag ungefär en tredjedel av världens organiska markkol. Kolet lagras i form av metertjock permanent vattenfylld torv. Vattnet som fyller denna torv innehåller ofta höga halter av koldioxid (CO2) vilken produceras genom långsam nedbrytning av det organiska materialet. Om denna CO2 släpps ut i atmosfären kan den bidra till ytterligare global uppvärmning.

Den CO2 som lagras i torvens porvatten har generellt ansetts utgöra ett stabilt lager med långsam transport till ytan genom konstant diffusion. Detta har därför antagits ha en liten betydelse för det årliga CO2-utbytet mellan myrens yta och atmosfären. Denna syn på ett stabilt CO2-lager är dock baserad på begränsad empirisk data som samlats in med låg upplösning i tid.

En ny studie av Campeau m.fl., publicerad i tidskriften Nature Communications, presenterar fyra år av kontinuerliga mätningar av CO2-koncentration gjorda varje timme i porvattnet i en nordlig myr. Dessa unika data visar att efter månader av stabilitet under sommaren, sjunker CO2-koncentrationerna i porvattnet abrupt inom loppet av några dagar till veckor varje höst, för att sedan långsamt återhämta sig under vintern.

Sjunkande lufttemperatur under hösten jämnar ut temperaturskillnader mellan olika torvdjup. Detta jämviktstillstånd försvagar porvattnets stabilitet och tillåter turbulens att fortplanta sig till djupare torvlager. Denna turbulens ökar hastigheten för CO2-transporten till ytan med flera storleksordningar, vilket orsakar en återkommande snabb förlust av porvattnets CO2-lager varje höst.

Den årliga förlusten av porvattnets CO2-lager under hösten är ungefär lika stor som myrens årliga kolsänka. Detta hittills okända fenomen belyser en potentiellt viktig klimatkänslig mekanism i torvmarkens kolcykel.

Studien är ett samarbete med forskare från SLU och Umeå universitet.

Läs mer

Campeau, A., Vachon, D., Bishop, K., Nilsson, M. B., Wallin, M. B., 2021, Autumn destabilization of deep porewater CO2 storage in a northern peatland driven by turbulent diffusion, Nature Communications, 12, 6857, doi:10.1038/s41467-021-27059-0