SLU-nyhet

SLU pausar fjärils- och humleinventeringen

Publicerad: 12 februari 2021
Luktgräsfjäril

Sommaren 2021 pausar SLU den fjärils- och humleinventering som ingår i miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker. En översyn och ett omtag av inventeringen är på gång.

SLU utför inventeringen på uppdrag av Jordbruksverket sedan år 2006. Anledningen till sommarens paus är att Jordbruksverket vill se över hur fjärils- och humleinventeringen på bästa sätt kan komplettera de inventeringar som redan finns etablerade i jordbrukslandskapet.

– Jordbruksverkets översyn faller väl samman med att vi på SLU också ser över detta område just nu, säger Saskia Sandring, som är programchef för fjärils- och humleinventeringen.

En nackdel med pausen är dock att den kommer att generera ett avbrott i den 15-åriga tidsserien.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för data på fjärilar och humlor över tid. Vi ser också en risk i att vi kommer att förlora många duktiga fältinventerare, som arbetat hos oss genom åren, säger Saskia Sandring.

Övervakningen i jordbrukslandskapet utvecklas

Vid sidan av översynen av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker pågår det mycket annan aktivitet med koppling till jordbrukslandskapet. EU har till exempel tagit fram ett ramverk för inventering av pollinatörer, vilket lett till att Naturvårdsverket utreder former för att förverkliga sådana inventeringar i Sverige.

Även miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) har setts över. Resultatet är en effektivare miljöövervakning som ger mer precisa skattningar och förändringsanalyser. Inventeringen får större fokus på olika naturtyper och förra året testades bland annat en nationell gräsmarksövervakning.

– Nya metoder, variabler och frågeställningar möter de redan befintliga och i det mötet finns en möjlighet att göra något ännu bättre än det vi redan har, säger Henrik Hedenås, programchef för NILS.