SLU-nyhet

Blommande baljväxter på åkern kan bidra till värdefulla ekosystemtjänster

Publicerad: 15 mars 2021
Havre odlas tillsammans med  blommande gröda.

Att ersätta gödsel- och bekämpningsmedel med ekosystemtjänster t.ex. kvävefixerande bakterier, pollinatörer och naturliga fiender till skadedjur är en lovande väg till framtidens hållbara jordbruk. Forskare på SLU undersöker om blommande baljväxter som växer tillsammans med spannmål kan vara ett sätt att uppnå detta. Ola Lundin och Göran Bergkvist berätta om projektet i en kort film.

I försöket odlas blodklöver och perserklöver som mellangröda tillsammans med havre.

Klöverarterna kan fixera kväve från luften tack vare symbios med bakterier i rotknölarrna och bidrar därmed med näring till systemet. Det kommer framförallt nästa gröda till godo. De ger också mat till pollinatörer och kan locka till sig naturliga fiender till skadegörare. Tanken är också att ogräs får svårare att etablera sig eftersom de inte har lika mycket plats att bre ut sig på.

Forskarna i projektet studerar dessa positiva effekter. En möjlig negativ effekt är att växtsjukdomar som drabbar klöver kan bli vanligare. Det handlar tex om rotröta. Det kan bli ett problem om lantbrukaren har klövervall i växtföljden. Också den aspekten kommer forskarna att undersöka i projektet.


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi

Telefon: +4618673402
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA

Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala