SLU-nyhet

Internationell workshop arrangerad av SLU förbättrar regelverk kring nyttoorganismer i växtodlingen

Publicerad: 29 mars 2021
En hand med blå handske håller i en pipett. Foto.

Hur kan vi förbättra EU:s regelverk kring nyttiga mikroorganismer? Frågan diskuterades under en workshop i mars som en del av EU-projektet EcoStack. Vid mötet deltog forskare samt representanter för industri och regulatoriska myndigheter.

En rad nyttoorganismer bidrar med viktiga ekosystemtjänster i jordbruket. Mikroorganismer bidrar inom växtodlingen framförallt genom förstärkning av biologiskt växtskydd, stimulering av näringsupptag och tillväxt hos grödan, samt nedbrytning av organiskt material och förorenande ämnen. Hur kan vi säkerställa att den regulatoriska policyn är adekvat och inte ett hinder för utveckling, samtidigt som vi förvaltar mikroorganismerna för optimal produktion och växtskydd? Svaret på det söks i EU-projektet EcoStack, där SLU-forskare från flera institutioner medverkar.

Hur kan användningen av mikroorganismer optimeras?

Den 25:e mars hölls en workshop online för att diskutera policyfrågor kring hur mikroorganismernas bidrag till växtodlingen kan optimeras. Ingvar Sundh var en av arrangörerna bakom mötet.

– En av uppgifterna i EcoStacks är att utveckla vetenskapligt underbyggda förslag till hur vi kan förbättra regelverken kring användning av mikroorganismer och mikrobiella produkter inom EU. Målsättningen med workshopen var att diskutera preliminära förbättringsförslag med viktiga intressenter. Egentligen skulle mötet ha hållits på SLU i Ultuna, men på grund av pandemin fick vi ställa om till digitalt istället. Det är en nackdel att inte kunna träffa kollegorna från andra länder öga mot öga, men det blev ändå ett produktivt möte, berättar Ingvar.

Givande diskussioner om förbättringar

Under workshopen presenterade representanter från beslutsfattande organ och intressentorganisationer sina verksamheter och sina idéer kring den framtida utvecklingen av regelverken. Ingvar Sundh presenterade den inventering av regelverken kring nyttiga mikroorganismer som gjorts inom EcoStack.

– Därefter bidrog alla deltagarna till en väldigt givande diskussion av våra förslag till hur regleringsprocesserna skulle kunna revideras och förbättras. Inom en snar framtid hoppas vi kunna publicera våra resultat, slutsatser och förslag i en vetenskaplig artikel, avslutar Ingvar.

Fakta:

Vid EcoStack:s regulatoriska workshop deltog sammanlagt 11 representanter från Copa-Cogeca (European Farmers and Agri-Cooperatives), EBIC (European Biostimulants Industry Council), EU-kommissionens direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), EU-kommissionens direktorat för industri och entreprenörskap (DG GROW), EFSA (European Food Safety Authority), IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association), IOBC (International Organization for Biological and Integrated Control) och OECD:s Expert Group on Biopesticides (EGBP).


Kontaktinformation

Porträttfotografi av en man.Ingvar Sundh

Professor på institutionen för molekylära vetenskaper
+46 (0)18-673208
ingvar.sundh@slu.se
CV-sida